การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

   
ตารางการจัดอบรมโปรแกรม Turn it in ประจำปี 2561
เอกสารสำหรับอาจารย์
    คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์
    Instructor QuickStart Guide
เอกสารสำหรับนักศึกษา
    วิดีโอการสอนการใช้งาน โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษา จัดทำโดยสำนักวิทยบริการ มอ. วิทยาเขตปัตตานี
    คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา
    Student QuickStart Guide
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin

โปรแกรม Turnitin

     
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th