ข้อมูลวารสารวิชาการ
   
ฐานข้อมูลวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศค่า Impact Factors ของวารสารวิชาการไทย
ประกาศ สกว. ที่ 2/2545 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (TCI)
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. / สกว.
เว็บไซต์บริการข้อมูล Journal Impact Factor ฟรี --- http://sciencegateway.org
   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th