แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
 
 
  แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มกลาง บว.)
    บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 9 ก.พ. 60
    บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 14 ก.พ. 60
    บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
    แบบฟอร์มการยินยอมมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 17 ต.ค. 60
    บว.2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
    บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
    บว.3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
    บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
    บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
    บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์
    บว.5 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
    บว.5/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
    บว.6 แบบตรวจวิทยานิพนธ์
    บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    บว.9 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1) และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ1
    บว.14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report)
  แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์คณะต่างๆ
  แบบฟอร์มสำหรับการทำสารนิพนธ์
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  แบบฟอร์มทุนการศึกษา
  แบบฟอร์มอื่นๆ
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th