แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
 
 
  แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มกลาง บว.)
  แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์คณะต่างๆ
  แบบฟอร์มสำหรับการทำสารนิพนธ์
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  แบบฟอร์มทุนการศึกษา
  แบบฟอร์มอื่นๆ
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th