การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555

 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1)
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 2)
การจำแนกประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3)
ตัวอย่างรายจ่ายในการทำวิจัย ที่จะได้รับการสนับสนุนและไม่สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5)
แบบฟอร์มการขอส่งโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 6)
แบบตอบรับการอบรมพร้อมทดลองใช้งานระบบการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข 7)
 
==> เข้าสู่ระบบการขอทุน <==