ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับลงวันที่ 18 ธ.ค. 58
 
แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 (ฉบับล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2560)
 

แนวปฏิบัติการประเมินภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ

 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติ : การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ตัวอย่างคำร้องการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
    ภาษาไทย
    ภาษาอังกฤษ
 
PSU-TEP
    ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ PSU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
    ประกาศ การขอยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU-TEP
    ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงคะแนนเต็มทักษะการอ่านและไวยากรณ์ (Reading and Structure) ของการสอบ PSU-TEP
    กำหนดการสอบ PSU-TEP ประจำปี 2561
    สมัครสอบ PSU-TEP
 
CU-TEP
    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 
TOEFL ITP
 
รายวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ
    890-901 English for Graduate Students (Special Programs)
       การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียน ภาค 3/59
       การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียน ภาค 3/59 ครั้งที่ 2
    890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต
       กำหนดการลงทะเบียนและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
       ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 พร้อมขั้นตอนดำเนินการ
    417-601 (Academic English for Doctoral Students)
      ข่าวการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 417-601 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
      แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา 417-601 (Academic English for Doctoral Students)
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th