ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา

   
 
เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542
 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2533 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2533
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
 
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
     
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
  - หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
  - หมวด 2 หลักสูตร
  - หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 4 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
  - หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
  - หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา
  - หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
  - หมวด 10 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - บทเฉพาะกาล
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549
  - หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
  - หมวด 2 หลักสูตร
  - หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 4 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
  - หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
  - หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา
  - หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
  - หมวด 10 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - บทเฉพาะกาล
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
ระเบียบฯ ว่าด้วยการการศึกษาของผู้ร่วมเรียน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541
     
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555
     
ประกาศและเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 (ฉบับล่าสุด)
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับลงวันที่ 18 ธ.ค. 58
 
แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 (ฉบับล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2560)
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2526 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Research Fellow) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการส่งระดับคะแนน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอาหรับ หรือภาษาอื่นๆ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556
   
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (เพิ่มเติม)
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (เพิ่มเติม)
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาว ต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปกติ) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ลงวันที่ 22 เมษายน 2552
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าเรียนหลักสูตร เข้มข้น (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานและรายวิชาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ลงวันที่ 17 เมษายน 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการวิจัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 14 มกราคม 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบและปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบและภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 เมษายน 2550
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินจากที่หลักสูตรกำหนด ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ร่วมเรียน ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2540
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2540
     
ประกาศเกี่ยวกับธรรมมาภิบาลบัณฑิตศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
     
ประกาศและเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศฯ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสอนและค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) รายวิชากลางของบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในระบบโมดูล ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
ประกาศฯ เรื่อง รูปแบบแฟ้มข้อมูลวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายในการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ลงวันที่ 2 มกราคม 2557
ประกาศฯ เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีพิเศษ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบสารนิพนธ์ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
 
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรแผน ข ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549
 
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักการบริหารโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรปริญญาโทแผน ข และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2544
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหลักสูตรสหสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 9 เมษายน 2544
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่าภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์และวิชาศึกษาด้วยตนเอง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538
 
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2536
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2531
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท – เอก เดือนมิถุนายน 2547
   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th