• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการบัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการบัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม
  • ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
    ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

รอบรั้ว
สงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997, แฟกซ์ : (0) 7428-6992
อีเมล: grad@group.psu.ac.th