Search WWW
Search Graduate School, PSU

  *** บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท-เอก (รอบเพิ่มเติมพิเศษ) ***
สาขาวิชาบัญชี (ป.โท) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560
สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครแบบตลอดปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (วข.ปัตตานี) ในวันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ ห้อง 14103 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 29 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1 บัณฑิตวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานที่การรายงานตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาเขตปัตตานี) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็น อาคารกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี (อาคาร 2)
คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2560 22 พ.ค. 60
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th