Search WWW
Search Graduate School, PSU

 
การขอรับบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วข.ปัตตานี รอบที่ 2/60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
ตารางเรียนวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต ภาค 1/60
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา :: แบบสำรวจข้อมูล
มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th