บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "บัณฑิตวิทยาลัยพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษารับทุน" ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 61 : โปสเตอร์
  ตารางการจัดอบรมโปรแกรม Turn it in ประจำปี 2561
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 6
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคาร 1 ตึก LRC
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) : มุมมองจากบรรณาธิการของวารสารวิชาการ - โปสเตอร์
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) ในวันที่ 31 ส.ค. 60 ณ ห้องอบรม SME คณะวิทยาการจัดการ
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดเสวนาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้อง 2202 อาคาร อก.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (วข.ปัตตานี) ในวันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ ห้อง 14103 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14)
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ "เทคนิคและบุคลิกภาพในการนำเสนอผลงาน" ในวันที่ 15 มี.ค. 60 ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
     
     
     
     
     
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th