ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อทุน
จำนวนทุน
เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อ
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุน
รายละเอียด
เพิ่มเติม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560          

การรับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

17 ทุน
15 ก.พ. - 31 มี.ค. 60
5 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
เดือนมกราคม 2560          

การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

72 ทุน
ปิดรับสมัคร
ยื่นเอกสารผ่านคณะ 1 - 10 มี.ค. 60
ปรับแก้ไขวงเงิน 3 - 20 เม.ย. 60

การรับสมัครทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
       - ประกาศฯ รับสมัคร
       - ขั้นตอนการรับสมัคร

100 ทุน
15 ก.พ. - 17 พ.ค. 60
9 มิ.ย. 60
เดือนพฤศจิกายน 2559          
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2560
ไม่น้อยกว่า 10 ทุน
ปิดรับสมัคร
   
ทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับุทนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th