ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อทุน
จำนวนทุน
เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อ
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
รายละเอียด
เพิ่มเติม
เดือนพฤศจิกายน 2560          


7 ทุน
20 พ.ย. - 29 ธ.ค. 60
17 ม.ค. 61
เดือนกันยายน 2560          


-
24 ต.ค. - 10 พ.ย. 60 นศฯ กรอกช้อมูลผ่านระบบ
29 ม.ค. 61 คณะส่งหลักฐานและบันทึกข้อตกลง ส่งบัณฑิตวิทยาลัย

 


 

   
ทุนภายในมหาวิทยาลัย
สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560
 

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับุทนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
 

   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th