ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อทุน
จำนวนทุน
เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
รายละเอียด
เพิ่มเติม
เดือนกุมภาพันธ์ 2561          


-
15 ก.พ. - 18 พ.ค. 61
-
15 มิ.ย. 61
เดือนมกราคม 2561          


6 ทุน
12 - 16 ก.พ. 61
เดือนธันวาคม 2560          


20 ทุน
8 - 19 ม.ค. 61


10 ทุน
20 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61
 

   
ทุนภายในมหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ขยายเวลาการรับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
สถาบันพระปกเกล้า เปิดให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 

   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th