ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018 from Research to Community/Society/Industry
 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 61 ณ ม.ราชภัฎพระนคร
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 61 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการมิติพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน ในวันที่ 12 ม.ค. 61 ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.
 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10
 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561
 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5
 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Green ASIA and Sustainability Forum ในวันที่ 8-9 มิ.ย. 61 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฏีบัณฑิต วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560
 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ International Invention & Innovation Competition (InIIC), Series 2/2017
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CDD-HTM 2018 Joint Conference
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พ.ย. 60
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 6th PSU Enducation Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ 11th ASEAN Postgraduate Seminar 2017 at University of Malaya, Malaysia - "Innovation and Livability in the built environment"
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 ในวันที่ 19-23 ต.ค. 60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค หาดใหญ่
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนคอนเวนชั่น กทม.
     
     
     
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th