ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CDD-HTM 2018 Joint Conference
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พ.ย. 60
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 6th PSU Enducation Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ 11th ASEAN Postgraduate Seminar 2017 at University of Malaya, Malaysia - "Innovation and Livability in the built environment"
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 ในวันที่ 19-23 ต.ค. 60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค หาดใหญ่
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนคอนเวนชั่น กทม.
 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ม.ราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. 60 ณ ม.ราชภัฏนครปฐม
 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค. 2560 ณ ม.แม่โจ้
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Government Performance Management and Leadership ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 "การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0" ในวันที่ 4 ส.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กิจกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสัญจร ครั้งที่ 4 (RGJ Seminar Series 117)
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 60 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จ.ชลบุรี
 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 ก.ค. 60 ณ คณะวิทยาการจัดการ มอ.
 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Grate Mea Khong Sub-Region International Conference 2017 ในวันที่ 14 ก.ค. 60 ณ National University of Laos, Lao P.D.R
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017
 
ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0" วันที่ 23 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
     
     
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th