รวมภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560
โครงการเสวนาผู้ปฏิบัติสายสนับสนุนด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ณ ห้อง 2202 อาคาร อก. 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.อ. ณ บ.แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มอ. ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับบัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
การจัดอบรมโครงการ "เทคนิคและบุคลิกภาพในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ" ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 อบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
Asia University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560    
       
  อ่านต่อ ...
ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2559
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th