บัณฑิตวิทยาลัย มอ. ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับบัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560    
บัณฑิตวิทยาลัยสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 การจัดอบรมโครงการ "เทคนิคและบุคลิกภาพในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ" ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
อบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 Asia University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  อ่านต่อ ...
ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2559
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th