คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
      
ประกาศรับสมัคร การสมัคร
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต Click ที่นี้
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2560    
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร  
แผนการศึกษา กำหนดการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร รายละเอียด/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครตลอดปี
คุณสมบัติผู้สมัคร วันเวลาสอบ และรายละเอียด ของสาขาวิชาต่างๆ สาขาที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560
 
รายละเอียดที่ควรทราบ    
ทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
       
แบบฟอร์มการเลือกกลุ่มวิชา หนังสือรับรอง
 
ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 
 
หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Letter of Recommendation)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
สาขาวิชาจุลชีววิทยา นานาชาติ (ปริญญาเอก)
สาขาวิชาอื่นๆ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานและอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ สำหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคสมทบ (ปริญญาโท)
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์    
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตสาธารณสุข)
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา    
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th