บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
  1. การรับสมัครประจำปี
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. การรับสมัครตลอดปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 14 ธันวาคม ของทุกปี

 
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา
 
คู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
ปฏิทินการรับสมัคร
    ประจำปีการศึกษา 2560
    ประจำปีการศึกษา 2561
 
สาขาวิชาที่เปิดรับแบบตลอดปี
 
การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 2560
 
สถานภาพนักวิจัย (Research Fellow)
 
แบบฟอร์มต่างๆ
       
   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th