รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา
 
รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
รายชื่ออาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
   
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6997 Fax 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th