เลือกคณะ
* ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิดเท่านั้น โหลดได้ที่นี่ Click
  สำหรับสาขาวิชาอื่นๆนอกเหนือจากที่ปรากฎ จะทยอยประกาศเมื่อผลสอบออกมาแล้ว !!!
วิทยาเขตหาดใหญ่
  คณะวิทยาการจัดการ :: Top
 
ระดับปริญญาโท
 
บริหารธุรกิจ ภาคค่ำ 15 มกราคม 2551
บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ 15 มกราคม 2551
    รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 15 มกราคม 2551
    รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคสมทบ ประเภททั่วไป 17 มกราคม 2551
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: Top
 
ระดับปริญญาโท
 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 มกราคม 2551
คณะศิลปศาสตร์ :: Top
 
ระดับปริญญาโท
 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติ 5 กุมภาพันธ์ 2551
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคสมทบ 28 มกราคม 2551
พัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ 15 มกราคม 2551
    พัฒนามนุษย์และสังคม ภาคสมทบ ประเภททั่วไป 15 มกราคม 2551
  คณะเศรษฐศาสตร์ :: Top
 
ระดับปริญญาโท
 
การจัดการธุรกิจเกษตร 9 มกราคม 2551
     
วิทยาเขตปัตตานี
  คณะศึกษาศาสตร์ :: Top
 
ระดับปริญญาเอก
    ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา 18 มกราคม 2551
 
ระดับปริญญาโท
    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 18 มกราคม 2551
    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคสมทบ 18 มกราคม 2551
    วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) 18 มกราคม 2551
    วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) 18 มกราคม 2551
    วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) ไม่มีผู้สอบผ่าน 18 มกราคม 2551
  วิทยาลัยอิสลาม :: Top
ระดับปริญญาโท
อิสลามศึกษา 16 มกราคม 2551