ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา

   
 
เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
     
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2533
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
  - หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 2 อาจารย์และกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 3 ระบบการศึกษา
  - หมวด 4 การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม และถอนรายวิชา
  - หมวด 5 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - หมวด 6 การลา การรักษาสถานภาพ การพ้นสภาพของนักศึกษา และการขออนุมัติปริญญา
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547
ระเบียบฯ ว่าด้วยการการศึกษาของผู้ร่วมเรียน พ.ศ. 2547
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
  - หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
  - หมวด 2 หลักสูตร
  - หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 4 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
  - หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
  - หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา
  - หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
  - หมวด 10 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - บทเฉพาะกาล
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2533
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
  - หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
  - หมวด 2 หลักสูตร
  - หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 4 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
  - หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
  - หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา
  - หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
  - หมวด 10 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - บทเฉพาะกาล
     
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2540
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ พ.ศ. 2545
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ พ.ศ. 2546
     
ประกาศและเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2549
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาในกรณีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา
     
ประกาศและเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2556
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการส่งระดับคะแนน
 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Research Fellow)
 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอาหรับ หรือภาษาอื่นๆ
 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2526 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา
   
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปกติ)
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาว ต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ
  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าเรียนหลักสูตร เข้มข้น (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานและรายวิชาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการวิจัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2551
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบและปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบและภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินจากที่หลักสูตรกำหนด
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป
 
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ร่วมเรียน
     
ประกาศเกี่ยวกับธรรมมาภิบาลบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯ ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
     
ประกาศและเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ เรื่อง นโยบายในการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต
ประกาศฯ เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีพิเศษ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program)
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบสารนิพนธ์
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรแผน ข
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอาหรับ หรือภาษาอื่นๆ
 
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการส่งระดับคะแนน
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
 
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่าภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์และวิชาศึกษาด้วยตนเอง
 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหลักสูตรสหสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักการบริหารโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรปริญญาโทแผน ข และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1
 
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท – เอก
     
ภาคผนวก
 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2533
 
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
 
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
 
  - หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
  - หมวด 2 หลักสูตร
  - หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 4 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
  - หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
  - หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา
  - หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
  - หมวด 10 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - บทเฉพาะกาล
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
 
 
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา
ประมวลคำถาม-คำตอบ การตอบข้อหารือคณะต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
File Power Point เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
File Power Point เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
 
  - หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
  - หมวด 2 หลักสูตร
  - หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
  - หมวด 4 การรับเข้าศึกษา
  - หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
  - หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  - หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
  - หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา
  - หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
  - หมวด 10 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  - บทเฉพาะกาล
 
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549
     
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th