The 40th National Graduate Research Conference

Higher Education Harmonization

คำชี้แจงการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับการติดต่อทางอีเมล์แอดเดรสที่ให้ไว้เป็นหลัก
 2. เมื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียน ซึ่งจะแจ้งเลขที่การลงทะเบียนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ
 3. โอนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามจำนวนที่แจ้งไว้ในอีเมล์ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. เข้าสู่ระบบเพื่อส่ง File หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. รอผลการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนทางอีเมล์
 6. สำหรับผู้ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมงาน เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
 7. สำหรับผู้ลงทะเบียนในฐานะผู้นำเสนอ เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการส่งข้อมูลบทความฉบับเต็มเข้าสู่ระบบ
  • รอผลการตรวจสอบข้อมูลบทความฉบับเต็มทางอีเมล์
  • รอผลการพิจารณาจาก Reviewer
  • ดำเนินการส่งบทความฉบับแก้ไขตามความเห็นของ Reviewer เข้าสู่ระบบ
  • รอผลการตรวจสอบบทความฉบับแก้ไขทางอีเมล์
  • สำหรับผู้นำเสนอแบบปากเปล่า ต้องดำเนินการส่ง File การนำเสนอเข้าสู่ระบบ