การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5810120003 Mr. Ji Cheng Wang สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2561 เวลา 14:30-16:30 น.
2. 5810220086 นายศิวัช พลายเสน สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
3. 5810220089 นางสาวพรพิมล ทองประไพ สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
4. 5911121028 นางสาวยาวารี สะอีดี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
5. 5911121030 นางสาวลียานา พันธพงศ์ธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
6. 5610220003 นางสาวกรรณิการ์ จุลพงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท วันที่ 01/06/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
7. 5610220073 นายรัชชานนท์ ล่องเซ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท วันที่ 01/06/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
8. 5910620018 นางสาววิลัยพร เส้งวุ่น สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท วันที่ 01/06/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
9. 5910620019 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลเจริญ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท วันที่ 01/06/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
10. 5610024003 นางสาวดารารัตน์ สำเภาสงฆ์ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ : ปริญญาโท วันที่ 31/05/2561 เวลา 13:00-15:30 น.
11. 5610230039 Mr. Gordon Draskic สาขาวิชาชีววิทยา : ปริญญาเอก วันที่ 31/05/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
12. 5610920011 นางสาวพัทจารี เพชรสลับศรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท วันที่ 31/05/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
13. 5810420034 นางสาววิลัยวรรณ มากมี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ : ปริญญาโท วันที่ 31/05/2561 เวลา 13:00-15:00 น.
14. 5910220005 Mr. Saburi Tolulope Rasheed สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 31/05/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
15. 5910420007 Miss Nurhayati Nurhayati สาขาวิชาการพยาบาล : ปริญญาโท วันที่ 31/05/2561 เวลา 16:00-16:00 น.
16. 5610920022 นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท วันที่ 30/05/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
17. 5610522004 นายคงพล มนวรินทรกุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : ปริญญาโท วันที่ 28/05/2561 เวลา 14:30-15:30 น.
18. 5610421005 นางสาวกฤติยา ชำมริ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ : ปริญญาโท วันที่ 27/05/2561 เวลา 10:00-12:00 น.
19. 5610421086 นางสาวสุชาธินี ทองเนื้อนวล สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : ปริญญาโท วันที่ 27/05/2561 เวลา 16:00-18:00 น.
20. 5610421097 นางสาวอัจฉราพร สหวิริยะสิน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : ปริญญาโท วันที่ 27/05/2561 เวลา 13:00-15:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5920420003 Mr.Djamel Mahamedi สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 15/05/2561
  Marketing Mix from the Perspective of Islamic Economics (Application )
Marketing Mix from the Perspective of Islamic Economics (Application )
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th