การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5411030001 นายกฤตานน จำปาแพง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : ปริญญาเอก วันที่ 25/01/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5410230014 นางสาวเบญจพร ภู่เพชร สาขาวิชาชีวเคมี : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 10/01/2561
  การโคลนยีนและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1,3-กลูแคนจากกุ้งขาวและเปอรอกิเนคตินจากกุ้งแชบ๊วย
Gene Cloning and Characterization of Lipopolysaccharide and B-1, 3-Glucan-Binding Protein Protein from Litopenaeus vanname and Peroxinectin from Fenneropenaeus merguiensis
2. 5810220035 นายณัฐวุฒิ เดชะ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 26/12/2560
  การสังเคราะห์ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมเมทาคริลาไมด์มอนอเมอร์
Synthesis of quaternary ammonium-containing methacrylamide-based monomers
3. 5610120074 นายศุภกิจ วงษ์เจริญผล สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 08/01/2561
  การศึกษาการหล่ออัดโลหะกึ่งของแข็งโดยวิธี GISS ของโลหะสังกะสีผสมแข็งแรงสูง
Study on GISS-Squeeze casting of High Strength Zinc Alloys
4. 5840320301 นางสาวนิรันดร ภูวัน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 08/01/2561
  Development of miscrosatellite markers for evaluating genetie diversity of the cupped oyster (Crassostrea belcheri) by data mining from the EST database of Crassostrea gigas
Development of miscrosatellite markers for evaluating genetie diversity of the cupped oyster (Crassostrea belcheri) by data mining from the EST database of Crassostrea gigas
5. 5810320019 นางสาวศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 29/12/2560
  อัตราการเปลี่ยนแปลงผลการทดสอบทูเบอร์คุลินในนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Conversion Rate of Tuberculin Skin Test Among Medical Students in Songkhlanagarind Hospital
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th