การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5820121504 Mr.Ahmad Nur Kamali สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 29/10/2560 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5720220618 นายสุวัฒน์ ปุยพรม สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 17/10/2560
  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
Management Strategies for Education for All of Pattani Community College
2. 5520330105 นางสาวพรศิริ โต๊ะแอ สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 11/10/2560
  การประยุกต์ใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในยางคอมพาวนด์
Application of Nano-Titanium Dioxide in Rubber Compounds
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th