หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
วิทยานิพนธ์ใหม่
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
ชื่อวิทยานิพนธ์
วันที่สอบ
วันที่ส่งเล่ม
วันที่อนุมัติ
1. 5410230014 นางสาวเบญจพร ภู่เพชร ชีวเคมี : ปริญญาเอก การโคลนยีนและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1,3-กลูแคนจากกุ้งขาวและเปอรอกิเนคตินจากกุ้งแชบ๊วย
Gene Cloning and Characterization of Lipopolysaccharide and B-1, 3-Glucan-Binding Protein Protein from Litopenaeus vanname and Peroxinectin from Fenneropenaeus merguiensis
27/12/2560
10/01/2561
12/01/2561
2. 5810220035 นายณัฐวุฒิ เดชะ เคมีอินทรีย์ : ปริญญาโท การสังเคราะห์ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมเมทาคริลาไมด์มอนอเมอร์
Synthesis of quaternary ammonium-containing methacrylamide-based monomers
19/12/2560
26/12/2560
12/01/2561
3. 5610120074 นายศุภกิจ วงษ์เจริญผล วิศวกรรมวัสดุ : ปริญญาโท การศึกษาการหล่ออัดโลหะกึ่งของแข็งโดยวิธี GISS ของโลหะสังกะสีผสมแข็งแรงสูง
Study on GISS-Squeeze casting of High Strength Zinc Alloys
14/12/2560
08/01/2561
10/01/2561
4. 5840320301 นางสาวนิรันดร ภูวัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ปริญญาโท Development of miscrosatellite markers for evaluating genetie diversity of the cupped oyster (Crassostrea belcheri) by data mining from the EST database of Crassostrea gigas
Development of miscrosatellite markers for evaluating genetie diversity of the cupped oyster (Crassostrea belcheri) by data mining from the EST database of Crassostrea gigas
06/12/2560
08/01/2561
10/01/2561
5. 5810320019 นางสาวศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ อาชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท อัตราการเปลี่ยนแปลงผลการทดสอบทูเบอร์คุลินในนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Conversion Rate of Tuberculin Skin Test Among Medical Students in Songkhlanagarind Hospital
08/12/2560
29/12/2560
08/01/2561
6. 5411030028 นางสาวอรุโณทัย เจือมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร : ปริญญาเอก ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของข้าวกล้องไทยที่มีรงควัตถุ
Sensory characteristics and acceptance of Thai unpolished pigmented rice
06/12/2560
27/12/2560
05/01/2561
7. 5611020011 นางสุภาพร จอมพงศ์ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร : ปริญญาโท การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งขาว(Litopenaeus vannamei) ทั้งตัวแช่เยือกแข็ง: กรณีศึกษา
Assessment of water footprint for frozen whole raw white shrimp (Litopenaeus vannamei) product: Case study
11/07/2560
29/12/2560
05/01/2561
8. 5810130019 นายปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาเอก NEMO - Based Mobility Management for Universal Mobile IP
NEMO - Based Mobility Management for Universal Mobile IP
04/08/2560
27/12/2560
05/01/2561
9. 5810620051 Mr. Tajamul Hussain พืชศาสตร์ : ปริญญาโท Modeling Upland Rice for Drought Tolerance Using DSSAT
Modeling Upland Rice for Drought Tolerance Using DSSAT
13/11/2560
29/12/2560
05/01/2561
10. 5810820003 นางสาวกรองกาญจน์ ทองรักขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท อัตราความสำเร็จของการบูรณะฟันระดับยอมรับได้ด้วยเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ในฟันที่กำจัดเนื้อฟันผุบางส่วน
Success Rate of Acceptable Restorations using Resin Modified Glass-ionomer Cement on Teeth with Partial Caries Removal
08/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
11. 5810820016 นางสาวนิสรีณา เบ็ญอาหลี วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานเร็วของเชื้อมิวแทนส์สเตร็ปโตคอคไซในเด็กทารก
The factors associated with early colonization of mutans streptococci in infants
08/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
12. 5810820021 นางสาวเพ็ญทิพย์ แซ่ตั้ง วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเกาะกลุ่มของเชื้อ Lactobacillus fermentum
Factors affected the aggregation ability of Lactobacillus fermentum
07/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
13. 5810820022 นางสาวภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท บทบาทของโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 Lactobacillus rhamnosus SD11 และ Lactobacillus gasseri SD12 ต่อความสัมพันธ์โฮสต์และจุลชีพในลำไส้ของแมลงหวี่
The Role of Probiotics Lactobacillus paracasei SD1, Lactobacillus rhamnosus SD11 and Lactobacillus gasseri SD12 on Host-Microbe Interactions in the Gastrotestinal Tract of Drosophila Model
07/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
14. 5810820023 นางสาวมนัณญา รอยสกุล วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ : ปริญญาโท สุขภาพช่องปากและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอนามัยช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้าน
Oral health and factors associated with oral hygiene of Homebound Elderly Grop
03/10/2560
29/12/2560
05/01/2561
15. 5810820025 นางสาวลตา พลันสังเกตุ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเกาะกลุ่มของเชื้อ Lactobacillus gasseri
Factors affected the aggregation ability of Lactobacillus gasseri
07/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
16. 5810820029 นางสาวสุดา แซ่เตียว วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการอุดฟันกรามน้ำนมล่างคลาสวันด้วยวิธี SMART ในเด็กก่อนวัยเรียน ตามโครงการทันตกรรมเชิงรุก เขตสาธารณสุข 12
Factors Affecting Survival Rate of Class I SMART Restorations in Mandibular Primary Molar Teeth in Preschoolers Participating in the Dental Proactive Project of Public Health Region 12
08/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
17. 5910120063 นางสาวสิริกานต์ ยอดแก้ว วิศวกรรมเคมี : ปริญญาโท อิทธิพลของแหล่งพลังงานและสภาวะในการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของเนื้อไก่และเนื้อหมู
Influence of Energy Source and Drying Conditions on Kinetics and Qualities of Chicken and Pork Meat
04/12/2560
29/12/2560
05/01/2561
18. 5910120077 นายชญานิน ยวงใย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาโท ระบบตรวจสอบวัตถุที่วิ่งตามในมุมอับบนเทคโนโลยีเอฟพจีเอ
Forward Obstruction Warning in Blind Spot System on FPGA Technology
29/06/2560
29/12/2560
05/01/2561
19. 5910120079 นายปิยะเทพ พรหมฤทธิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาโท ระบบเเนะนำเลนถนนบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ
Lane Keep Assistant System on FPGA Technology
29/06/2560
29/12/2560
05/01/2561
20. 5720120263 นางสาวอานิญา ด่อล๊ะ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา : ปริญญาโท การพัฒนารูปแบบการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามจุดเน้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง
Development of a Model for Assessing the 12 National Core Values of Grade 4 Students based on Authentic Assessment
24/12/2560
29/12/2560
03/01/2561
21. 5820120602 นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง หลักสูตรและการสอน : ปริญญาโท ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Effect of STEM Education on Chemistry Achievement, Problem Solving Ability and Instructional Satisfaction of Grade 12 Students
27/09/2560
29/12/2560
03/01/2561
22. 5510120112 นางสาวขนิษฐา พรหมสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาโท ตัวจำลองการทำงานในสำนักงานบนระบบจัดการกระแสงานอูซซี
An Office Work Simulator Based on the Oozie Workflow Management System
13/12/2560
27/12/2560
29/12/2560
23. 5710330008 นายมูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ ระบาดวิทยา : ปริญญาเอก Estimating the Size of the Drug Using Population in Three Deep South Provinces of Thailand : Results from a Service Mutiplier and Respondent Driven Sampling Method
Estimating the Size of the Drug Using Population in Three Deep South Provinces of Thailand : Results from a Service Mutiplier and Respondent Driven Sampling Method
13/07/2560
25/12/2560
29/12/2560
24. 5710430003 นางสาวกชกร เพียซ้าย การพยาบาล : ปริญญาเอก The Effects of Nursing Intervention Program Using Guided Imagination with Classical Music Followed by Computer Drawing-Storytelling on Happiness, Relaxation, and Cortisol Levels in School-age Children with Cancer
The Effects of Nursing Intervention Program Using Guided Imagination with Classical Music Followed by Computer Drawing-Storytelling on Happiness, Relaxation, and Cortisol Levels in School-age Children with Cancer
05/10/2560
27/12/2560
29/12/2560
25. 5810220078 นางสาวอธิชา ถิระพร เคมีอินทรีย์ : ปริญญาโท การสัวเคราะห์ 5'-Hydroxyzearalenone และ 5'B-Hydroxyzearalenone
Synthesis of 5'- Hydroxyzearalenone and 5'B-Hydroxyzearalenone
15/12/2560
25/12/2560
29/12/2560
26. 5830223006 นายวาทิน ใจบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ : ปริญญาโท กลไกการกระจายข้อมูลบนพื้นฐานระบบคลาวด์ สำหรับเครือข่ายยานพาหนะ
Cloud-based Data Dissemination Mechanism for Vehicular Networks
17/11/2560
28/12/2560
29/12/2560
27. 5830223014 นางสาวแสงเดือน ชูทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ : ปริญญาโท กลไกการรับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายยานพาหนะที่เน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
Efficiency of Packet delivery mechanism for content-Centric Networking in VANET
17/11/2560
28/12/2560
29/12/2560
28. 5910220010 นางสาวกัสริน สายสหัส นิติวิทยาศาสตร์ : ปริญญาโท เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับไซลาซีน โดยใช้ขั้วไฟฟ้าสกรีนที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยกราฟิน
A graphene-modified screen printed electrodes for determination of xylazine
22/12/2560
28/12/2560
29/12/2560
29. 5910220054 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ นิติวิทยาศาสตร์ : ปริญญาโท การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลโดยอาศัยไมโครเพลทแบบ 96 หลุมสำหรับตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิด
The Development of digital image analysis based on 96 well microplates for muti explosive detection
22/12/2560
28/12/2560
29/12/2560
30. 5810120085 นายปรเมษฐ หอมหวล วิศวกรรมโยธา : ปริญญาโท การปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ
Improving Properties of Asphalt Concrete with Natural Rubber Latex
28/11/2560
22/12/2560
27/12/2560
31. 5810120086 นายสุทธิชัย เจริญกิจ วิศวกรรมโยธา : ปริญญาโท การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ
Improving Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex
28/11/2560
22/12/2560
27/12/2560
32. 5810820004 นางสาวจิราภรณ์ พัฒนธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท ดัชนีของโรคฟันผุกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
Caries Index and Oral Health-Related Quality of Life in Preschool Children
28/11/2560
26/12/2560
27/12/2560
33. 5520320806 นางสาวดาวียะห์ อาแด ฟิสิกส์ประยุกต์ : ปริญญาโท การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของซากหอยน้ำจืดและตะกอนดินบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำทวดตาทวดยาย จังหวัดสงขลา
Thermoluminescence Dating of Freshwater Shells and Sediments in ThudtaThudyai Historical Cave Songkhla Province
24/11/2560
26/12/2560
26/12/2560
34. 5740420108 นางรุ่งทิวา เพชรประพันธ์ บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท การกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมันคุณภาพ
Determining the Appropriate Price for Quality Oil Palm
01/12/2560
22/12/2560
26/12/2560
35. 5610830002 นายชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาเอก การประยุกต์ใช้ลดวเบต้าไทเทเนียมอัลลอยแบบตรงในการขยายขากรรไกรบนในผู้ป่วยผู้ใหญ่
The Application of straight beta-titanium alloy wire for maxillary arch expansion in adult patients
02/10/2560
20/12/2560
25/12/2560
36. 5810220016 นางสาวกนกวรรณ นะวะกะ ฟิสิกส์ : ปริญญาโท การเตรียมและสมบัติอิเล็กโทรสตริกทิฟของเส้นใยพอลิยูเรีเทนที่เจือด้วยพอลิอะนิลีน
Preparation and Electrostrictive Properties of Polyurethane Filled with Polyaniline Fibers
06/12/2560
21/12/2560
25/12/2560
37. 5810220077 นางสาวโสรญา เรืองดิษฐ์ ฟิสิกส์ : ปริญญาโท Modification of Polysulfone Membranes by DC Plasma Technigue for CO2/CH4 Gas Separation
Modification of Polysulfone Membranes by DC Plasma Technigue for CO2/CH4 Gas Separation
30/11/2560
21/12/2560
25/12/2560
38. 5810620028 นางสาวภัทรานิษฐ์ คงมาก การจัดการทรัพยากรดิน : ปริญญาโท ผลของปริมาณและสัดส่วนระหว่างธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็ก
Effects of Quantity and Ratio of Potassium to Magnesium on Growth of Rubber Tree Sapling
30/11/2560
21/12/2560
25/12/2560
39. 5820320302 นางสาวรุสซานา หมันหลี เคมีประยุกต์ : ปริญญาโท เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากแป้งและยางธรรมชาติเพิ่มความเข้ากันได้ด้วยแร่ดิน
Thermoplastic Elastomer from Starch and Natural Rubber Compatibility Improved with Clay
22/11/2560
25/12/2560
25/12/2560
40. 6010730009 นางสาวภัทรียา ตั้งเจริญ เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของว่านพญางูตัวเมียและว่านจังงัง
Biological activities and chemical constituents of Curcuma Zedoaroides and Kaempferia galange (Wan Jung Ngung)
10/11/2560
20/12/2560
25/12/2560
41. 5610120035 นางสาวศยมน พุทธมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาโท การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรมการวิ่ง
Development of Running Pattern Analysis Mobile Application
29/06/2560
18/12/2560
22/12/2560
42. 5710220133 นายเฉลิมชัย สุวลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท การพัฒนาแผ่นกาวว่องไวต่อการกดจากยางธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นรองแผลบริเวณฝ่าเท้า
Development of Pressure Sensitive Adhesive Based on Natural Rubber for Wound Support on Foot Sole Applications
24/11/2560
15/12/2560
22/12/2560
43. 5810220096 นางสาวกอแก้ว อินทร์คง วัสดุศาสตร์ : ปริญญาโท ผลของการเติมนิกเกิลและพลวงต่อสมบัติของโลหะบัดกรีไร้ตะกั่วชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu(SAC0307)
The Effects of Nickel and Antimony Addition on Properties of Sn-0.3Ag-0.7Cu(SAC0307) Lead-Free Solder Alloys
27/11/2560
18/12/2560
22/12/2560
44. 5810620007 Mr. Saw Han Saw การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ : ปริญญาโท The Assessment of Myanmar farming system to meet FSC (Forest Stewardship Council)
The Assessment of Myanmar farming system to meet FSC (Forest Stewardship Council)
22/08/2560
18/12/2560
22/12/2560
45. 5840320307 นายใบบุญ วิทยชำนาญกุล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ปริญญาโท การทนต่อความเค็มของปลานิล (Oreoehromis niloticus)
Salinity Tolerance in Nile Tilapia (Oreoehromis niloticus)
18/07/2560
22/12/2560
22/12/2560
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th