หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
วิทยานิพนธ์ใหม่
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
ชื่อวิทยานิพนธ์
วันที่สอบ
วันที่ส่งเล่ม
วันที่อนุมัติ
1. 5720220618 นายสุวัฒน์ ปุยพรม การบริหารการพัฒนาสังคม : ปริญญาโท ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
Management Strategies for Education for All of Pattani Community College
24/04/2560
17/10/2560
17/10/2560
2. 5520330105 นางสาวพรศิริ โต๊ะแอ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาเอก การประยุกต์ใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในยางคอมพาวนด์
Application of Nano-Titanium Dioxide in Rubber Compounds
01/09/2560
11/10/2560
12/10/2560
3. 5810420036 นายสหัส บิลอะหลี การพยาบาลผู้ใหญ่ : ปริญญาโท ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก
Effect of Evidence-based Pain Management Program on Pain Outcomes in Patients with Chest trauma
09/08/2560
06/10/2560
06/10/2560
4. 5810521718 นางสาวไอลดา หนูตะพงค์ บัญชีมหาบัณฑิต : ปริญญาโท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Factor Effect on Environmental Disclosure of the Listed Agro and Food Companies in the Stick Exchange of Thailand
19/07/2560
03/10/2560
05/10/2560
5. 5820320601 Mr.Teuku Haris Iqbal เทคโนโลยีการประมง : ปริญญาโท Feeding Ecology of Asian Green Mussel (Perna viridis): Influences of Sexes, Sizes, Habitats and Seasons
Feeding Ecology of Asian Green Mussel (Perna viridis): Influences of Sexes, Sizes, Habitats and Seasons
21/08/2560
04/10/2560
04/10/2560
6. 5410230018 นายสราวุธ ศิริวงศ์ ชีววิทยา : ปริญญาเอก Comparative management effectiveness between coral reef management by direct single agency and multiple agencies
Comparative management effectiveness between coral reef management by direct single agency and multiple agencies
04/09/2560
13/09/2560
03/10/2560
7. 5510230037 นางสาวสุภาภรณ์ ชุมพล จุลชีววิทยา : ปริญญาเอก การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมซัลเฟอร์เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เป็นแหล่งโปรตีน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการเลี้ยงกุ้ง
The use of purple nonsulfur photosynthetic bacteria to maintain water quality, sources of single cell protein and bioactive compounds for shrimp cultivation
29/08/2560
26/09/2560
03/10/2560
8. 5520430015 นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก การใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายไทย
The Use of Individual Identity on Genetic Regarding to Family and Heritage Law, A Comparative Study between Islamic and Thai Law
11/07/2560
26/09/2560
26/09/2560
9. 5610830007 นางสาวปริยากร ชัยมงคล วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาเอก ผลต่อกระดูกรอบรากฟันจากการใช้เครื่องมือเคลื่อนฟันตัดบนไปทางด้านหน้าสองชนิด
Alveolar bone Response to Two Types of Maxillary Incisor Advancement
24/07/2560
21/09/2560
25/09/2560
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th