หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
วิทยานิพนธ์ใหม่
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
ชื่อวิทยานิพนธ์
วันที่สอบ
วันที่ส่งเล่ม
วันที่อนุมัติ
1. 5920420003 Mr.Djamel Mahamedi อิสลามศึกษา : ปริญญาโท Marketing Mix from the Perspective of Islamic Economics (Application )
Marketing Mix from the Perspective of Islamic Economics (Application )
26/03/2561
15/05/2561
16/05/2561
2. 5710630003 Miss Wulan Kumala Sari การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน : ปริญญาเอก Parental Selection in Upland Rice for F1 Hybrid Production
Parental Selection in Upland Rice for F1 Hybrid Production
13/12/2560
10/05/2561
11/05/2561
3. 5710730022 Mr. Faisal Usman เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก Molecular interaction and biodistribution of amphotericin B formulated with sodium deoxycholate sulphate for inhalation
Molecular interaction and biodistribution of amphotericin B formulated with sodium deoxycholate sulphate for inhalation
25/04/2561
09/05/2561
11/05/2561
4. 5710220121 นางสาวอารีรักษ์ นิลสาย นิเวศวิทยา : ปริญญาโท องค์ประกอบชนิดแมลงหางดีดในถ่ำ บริเวณพื้นที่ถูกรบกวนและไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ จังหวัดสตูล
Species Composition of Cave Collembola between Disturbed and Undisturbed Areas in Satun Province
02/02/2561
04/05/2561
08/05/2561
5. 5520430003 นายทวี นุ้ยผอม อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล
Comparative Study of Islamic Law on Halal Food
08/03/2561
04/05/2561
07/05/2561
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th