หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
ข่าวการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
วันที่สอบ
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
สถานที่สอบ
1. 5810220035 นายณัฐวุฒิ เดชะ เคมีอินทรีย์ : ปริญญาโท
19/12/2560
13:00
16:00
ห้อง ch202 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2. 5510330008 นายจิรกฤต แซ่ตั้ง ชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาเอก
15/12/2560
13:00
16:00
ห้อง ห้องประชุม 1 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
3. 5520430017 นายอาแว แมะอูมา อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก
13/12/2560
09:00
12:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
4. 5520430006 นายนัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์ อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก
12/12/2560
13:00
16:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
5. 5520430011 นายอับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก
12/12/2560
09:00
12:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
6. 5720430003 นายปราโมทย์ พัชนี อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก
07/12/2560
09:00
12:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
7. 5720430010 นายมาหะมะ อาบู อิสลามศึกษา : ปริญญาเอก
07/12/2560
13:00
16:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
8. 5411030028 นางสาวอรุโณทัย เจือมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร : ปริญญาเอก
06/12/2560
09:00
12:00
ห้อง ประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9. 5810120085 นายปรเมษฐ หอมหวล วิศวกรรมโยธา : ปริญญาโท
28/11/2560
15:00
17:00
ห้อง ประชุมภาค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. 5810120086 นายสุทธิชัย เจริญกิจ วิศวกรรมโยธา : ปริญญาโท
28/11/2560
13:00
15:00
ห้อง ประชุมภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. 5810820004 นางสาวจิราภรณ์ พัฒนธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท
28/11/2560
13:00
14:30
ห้อง ห้องประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
12. 5710120050 นายวีระยศ คนดี วิศวกรรมไฟฟ้า : ปริญญาโท
27/11/2560
09:00
12:00
ห้อง ห้องประชุมภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. 5810220096 นางสาวกอแก้ว อินทร์คง วัสดุศาสตร์ : ปริญญาโท
27/11/2560
14:30
16:00
ห้อง วท207 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
14. 5520320806 นางสาวดาวียะห์ อาแด ฟิสิกส์ประยุกต์ : ปริญญาโท
24/11/2560
09:00
12:00
ห้อง ประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. 5610130001 นางสาวชลธิศา เวทโอสถ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาเอก
24/11/2560
09:00
12:00
ห้อง R101 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. 5710220133 นายเฉลิมชัย สุวลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท
24/11/2560
09:00
12:00
ห้อง วท207 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
17. 5720420103 นายฟาฎีล กือแน การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท
24/11/2560
13:30
16:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
18. 5720420124 นายมุฮัมมัดซัลมาน อาจอ่อน การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท
24/11/2560
09:00
12:00
ห้อง อิหม่าม อัลบุคอรีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
19. 5810120053 นายอรรถพล แก้วนวล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาโท
24/11/2560
14:00
16:00
ห้อง IE2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
20. 5840320106 นายดนุสรณ์ ไตรระเบียบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร : ปริญญาโท
24/11/2560
10:00
12:00
ห้อง SA 222 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21. 5810520701 นายณัฐวัชร อุตตมะปรากรม บัญชีมหาบัณฑิต : ปริญญาโท
23/11/2560
14:30
15:30
ห้อง ก319 ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
22. 5820320302 นางสาวรุสซานา หมันหลี เคมีประยุกต์ : ปริญญาโท
22/11/2560
13:00
16:00
ห้อง ประชุม 1 อาคาร 25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23. 5410930027 นางสาวอภินาท พรหมทรัพย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาเอก
21/11/2560
13:30
16:00
ห้อง E 401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th