หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
ข่าวการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
วันที่สอบ
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
สถานที่สอบ
1. 5620320001 นางสาวสุชาวดี ประสพเนตร วิธีวิทยาการวิจัย : ปริญญาโท
05/03/2561
09:00
12:00
ห้อง 51C309 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. 5810720005 นางสาววลัยลักษณ์ พรผล เภสัชศาสตร์ : ปริญญาโท
26/02/2561
09:00
12:00
ห้อง 1302 ห้องประชุมสามารถ อังสุสิงค์ คณะเภสัชศาสตร์
3. 5610730002 นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก
22/02/2561
13:00
16:30
ห้อง 1302 ห้องประชุมสามารถ อังสุสิงค์ คณะเภสัชศาสตร์
4. 5510930013 นางสาวทัชชญา สังขะกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาเอก
15/02/2561
09:00
12:00
ห้อง E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. 5810730011 นางสาวจาริกา แก้วบรรจง เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก
13/02/2561
09:00
12:00
ห้อง ภ1302 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
6. 5811130005 นายจิรัชยา เจียวก๊ก พัฒนามนุษย์และสังคม : ปริญญาเอก
04/02/2561
16:00
19:00
ห้อง พุทธชาด ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
7. 5720320602 นางสาวโซเฟีย จารุประสิทธิ์ เทคโนโลยีการประมง : ปริญญาโท
01/02/2561
09:00
12:00
ห้อง ประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. 5510230019 นางสาวอุไรพรรณ แซ่ตัน ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ : ปริญญาเอก
31/01/2561
09:00
12:00
ห้อง BSc0308 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
9. 5710630020 นางอรอนงค์ ล่วนรักษ์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน : ปริญญาเอก
29/01/2561
13:30
16:30
ห้อง 265 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
10. 5411030001 นายกฤตานน จำปาแพง เทคโนโลยีชีวภาพ : ปริญญาเอก
25/01/2561
09:00
12:00
ห้อง ห้องประชุม 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th