หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
ข่าวการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
วันที่สอบ
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
สถานที่สอบ
1. 5610730013 นายลิขิต ลาเต๊ะ เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก
06/07/2561
09:00
12:00
ห้อง ภ 1302 คณะเภสัชศาสตร์
2. 5910930002 Mr. Le Khac Dong การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน : ปริญญาเอก
05/07/2561
09:00
12:00
ห้อง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. 5710320010 นางธนาภรณ์ แวหะยี ชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท
04/07/2561
13:00
16:00
ห้อง ห้องประชุม ชั้น 1 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4. 5710320027 นางสาวอัจฉรา โชติพิรัตน์ ชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท
04/07/2561
09:00
12:00
ห้อง ประชุมภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
5. 5810320017 นางสาวเพชรพลอย รุ่งกมลทิพย์ ชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท
02/07/2561
09:00
12:00
ห้อง ห้องประชุม 1 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
6. 5611030008 นางสาวยาสมี เลาหสกุล เทคโนโลยีชีวภาพ : ปริญญาเอก
22/06/2561
13:00
16:00
ห้อง ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. 5711020022 นางสาวสิประภา จันพรมศรี เทคโนโลยีชีวภาพ : ปริญญาโท
21/06/2561
09:00
12:00
ห้อง ประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. 5810620048 นายสุรเดช เพชรอาวุธ สัตวศาสตร์ : ปริญญาโท
21/06/2561
13:00
16:00
ห้อง 122 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
9. 5710230021 นางสาววิลาวัลย์ เกื้อผดุงพันธุ์ จุลชีววิทยา : ปริญญาเอก
20/06/2561
13:00
16:00
ห้อง วท604 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
10. 5910820013 นางสาวมนสิการ โพธิ์เพชร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : ปริญญาโท
19/06/2561
10:30
13:00
ห้อง ประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
11. 5510330002 นายวิทชย เพชรเลียบ ระบาดวิทยา : ปริญญาเอก
18/06/2561
13:30
16:30
ห้อง ห้องประชุม 1 คณะแพทยศาสตร์
12. 5810620019 นายพาณิชย์ เกตุชาติ พืชศาสตร์ : ปริญญาโท
18/06/2561
09:00
12:00
ห้อง 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
13. 5911420011 นางสาวสุทธิชา เรืองช่วย การแพทย์แผนไทย : ปริญญาโท
18/06/2561
09:00
12:00
ห้อง E801 คณะการแพทย์แผนไทย
14. 5910320020 Mr. Yousif Ali Yousif Al-Gabri วิศวกรรมชีวการแพทย์ : ปริญญาโท
17/06/2561
13:00
16:00
ห้อง IBME โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
15. 5810220064 นางสาวฤตินันท์ รัตนบุรี จุลชีววิทยา : ปริญญาโท
13/06/2561
09:00
12:00
ห้อง คณะวิทยาศาสตร์
16. 5610024014 นางสาวมุกมีนะฮ์ ดาโหะ การจัดการระบบสุขภาพ : ปริญญาโท
11/06/2561
15:00
17:00
ห้อง 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.)
17. 5610024018 นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา การจัดการระบบสุขภาพ : ปริญญาโท
11/06/2561
13:00
15:00
ห้อง 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.)
18. 5810620039 นายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล พืชศาสตร์ : ปริญญาโท
11/06/2561
13:30
16:30
ห้อง 122 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
19. 5910820010 นางสาวนุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท
11/06/2561
08:30
10:30
ห้อง ประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
20. 5910820022 นายเอกพงศ์ เกยงค์ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท
11/06/2561
13:30
15:30
ห้อง ประชุม1ชั้น7 คณะทันตแพทยศาสตร์
21. 5520330106 นายกวิชาติ กะเตื้องงาน เทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาเอก
08/06/2561
09:00
12:00
ห้อง 33201 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. 5610730019 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก
08/06/2561
09:00
12:00
ห้อง 1302 คณะเภสัชศาสตร์
23. 5910620016 นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ พืชศาสตร์ : ปริญญาโท
08/06/2561
13:30
16:30
ห้อง 122 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
24. 5930223002 นางสาวธัญญรัตน์ กิจพาณิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ : ปริญญาโท
08/06/2561
13:30
16:30
ห้อง ประชุม AMTEC อาคาร 1 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
25. 5930223003 นายอนวัช เล่ห์ทองคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ : ปริญญาโท
08/06/2561
09:00
12:00
ห้อง ประชุม AMTEC อาคาร 1 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
26. 5510033001 นายรณชิต นิลพันธ์ การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง : ปริญญาเอก
07/06/2561
09:00
12:00
ห้อง ห้องประชุมสถาบัน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
27. 5610920007 นางสาวนารีรัตน์ บัวบุตร การจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท
07/06/2561
13:30
16:30
ห้อง E401 ชั้น 4 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
28. 5810620038 นายพรเทพ ธีระวัฒนพงศ์ พืชศาสตร์ : ปริญญาโท
06/06/2561
13:30
16:30
ห้อง ประชุม 122 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
29. 5910120006 Mr. Hein Zaw Oo วิศวกรรมวัสดุ : ปริญญาโท
05/06/2561
10:00
12:00
ห้อง ประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
30. 5410730006 นางสาวภิมลมาศ รัตนบุรี เภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก
04/06/2561
13:00
16:00
ห้อง 1302 คณะเภสัชศาสตร์
31. 5910621003 นายธีระพงศ์ ดำสี พัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท
04/06/2561
09:00
12:00
ห้อง 120 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
32. 5810120003 Mr. Ji Cheng Wang วิศวกรรมไฟฟ้า : ปริญญาโท
02/06/2561
14:30
16:30
ห้อง ประชุม EE ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
33. 5810220086 นายศิวัช พลายเสน เคมี : ปริญญาโท
02/06/2561
09:00
12:00
ห้อง Ch202 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
34. 5810220089 นางสาวพรพิมล ทองประไพ เคมี : ปริญญาโท
02/06/2561
13:00
16:00
ห้อง Ch202 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
35. 5911121028 นางสาวยาวารี สะอีดี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ : ปริญญาโท
02/06/2561
09:00
12:00
ห้อง ห้องหิรัญญิการ์ ชะ้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์
36. 5911121030 นางสาวลียานา พันธพงศ์ธรรม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ : ปริญญาโท
02/06/2561
13:00
16:00
ห้อง ห้องหิรัญญิการ์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
37. 5610220003 นางสาวกรรณิการ์ จุลพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท
01/06/2561
09:00
12:00
ห้อง วท207 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
38. 5610220073 นายรัชชานนท์ ล่องเซ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท
01/06/2561
13:00
16:00
ห้อง วท207 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
39. 5910620018 นางสาววิลัยพร เส้งวุ่น พัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท
01/06/2561
13:00
16:00
ห้อง 265 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
40. 5910620019 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลเจริญ พัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท
01/06/2561
09:00
12:00
ห้อง 265 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
41. 5610024003 นางสาวดารารัตน์ สำเภาสงฆ์ การจัดการระบบสุขภาพ : ปริญญาโท
31/05/2561
13:00
15:30
ห้อง 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.)
42. 5610230039 Mr. Gordon Draskic ชีววิทยา : ปริญญาเอก
31/05/2561
13:00
16:00
ห้อง B206 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
43. 5610920011 นางสาวพัทจารี เพชรสลับศรี การจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท
31/05/2561
09:00
12:00
ห้อง E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
44. 5810420034 นางสาววิลัยวรรณ มากมี การพยาบาลผู้ใหญ่ : ปริญญาโท
31/05/2561
13:00
15:00
ห้อง 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
45. 5910220005 Mr. Saburi Tolulope Rasheed คณิตศาสตร์ : ปริญญาโท
31/05/2561
09:00
12:00
ห้อง M302 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
46. 5910420007 Miss Nurhayati Nurhayati การพยาบาล : ปริญญาโท
31/05/2561
16:00
16:00
ห้อง 3201 คณะพยาบาลศาสตร์
47. 5610920022 นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร การจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท
30/05/2561
13:00
16:00
ห้อง 401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
48. 5610522004 นายคงพล มนวรินทรกุล บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
28/05/2561
14:30
15:30
ห้อง ก310 คณะวิทยาการจัดการ
49. 5610421005 นางสาวกฤติยา ชำมริ การผดุงครรภ์ : ปริญญาโท
27/05/2561
10:00
12:00
ห้อง 3201 คณะพยาบาลศาสตร์
50. 5610421086 นางสาวสุชาธินี ทองเนื้อนวล การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : ปริญญาโท
27/05/2561
16:00
18:00
ห้อง 3201 คณะพยาบาลศาสตร์
51. 5610421097 นางสาวอัจฉราพร สหวิริยะสิน การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : ปริญญาโท
27/05/2561
13:00
15:00
ห้อง 3201 คณะพยาบาลศาสตร์
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th