หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
ข่าวการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
               
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
วันที่สอบ
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
สถานที่สอบ
1. 5810630010 นางสาวชฎารัตน์ บุญจันทร์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน : ปริญญาเอก
17/10/2560
10:00
13:00
ห้อง 265 การจัดการทรัพยากรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. 5720120259 นางสาวไลลา โต๊ะเด็น การวิจัยและประเมินผลการศึกษา : ปริญญาโท
06/10/2560
09:00
12:00
ห้อง พุทธชาด ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
3. 5820320401 Mr.Huy Thanh To วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ : ปริญญาโท
06/10/2560
09:00
12:00
ห้อง ประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. 5810521732 นางสาวพรพิมล นาถประดิษฐ์ บัญชีมหาบัณฑิต : ปริญญาโท
04/10/2560
14:00
15:00
ห้อง ก310 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
5. 5810820011 นางสาวธันย์วรัชญ์ เสนานิคม วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ : ปริญญาโท
03/10/2560
09:00
10:30
ห้อง ประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
6. 5810820023 นางสาวมนัณญา รอยสกุล วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ : ปริญญาโท
03/10/2560
10:30
12:00
ห้อง ประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
7. 5610830002 นายชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาเอก
02/10/2560
09:00
11:00
ห้อง ห้องประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
8. 5820120602 นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง หลักสูตรและการสอน : ปริญญาโท
27/09/2560
13:30
15:30
ห้อง ประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์
   
         
               

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th