รายละเอียดการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
   
ชื่อนักศึกษา 5710920016 นายเอกชัย ประทุมศรี
สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม:ปริญญาโท
วันสอบ 16/09/2560 
เวลาสอบ 09:00 น. - 12:00 น.
ห้องสอบ ห้อง E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อวิทยานิพนธ์ การประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปูกระป๋องพาสเจอร์ไรส์
Product Environmental Footprint Evaluation of canned pasteurized crab meat
คณะกรรมการสอบ
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ ประธานกรรมการ
นางจุรีรัตน์ ทองเรือง กรรมการ
รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล กรรมการ
รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.วาริท เจาะจิตต์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ผศ.ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม