หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
                 
เลือกระดับ        เลือกคณะ   ปีที่สำเร็จการศึกษา    
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
วันที่สอบ วพ.
คณะกรรมการ กำหนดวัน
วันที่ส่ง วพ.
ระยะเวลาที่ใช้ ในการแก้ไข
ส่วนต่าง ระยะเวลา
1. 5410630002 นางสาวปุญฑรษา อุ่นเลิศ การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน:ปริญญาเอก
07/09/2559
21
07/11/2559
61
-40
2. 5410630004 นางสาวรัตนา อุ่นจันทร์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน:ปริญญาเอก
17/06/2559
26/07/2559
39
39
3. 5610620032 นายฮูซัน บือราเฮง การจัดการทรัพยากรดิน:ปริญญาโท
03/11/2559
21
20/12/2559
47
-26
4. 5710620009 นายธนพันธ์ พงษ์ไทย การจัดการทรัพยากรดิน:ปริญญาโท
06/06/2560
60
21/07/2560
45
15
5. 5810620003 Miss Kim Sok Heng Te การจัดการทรัพยากรดิน:ปริญญาโท
04/07/2560
21
25/07/2560
21
0
6. 5710620005 Mr. Zar Ni Zaw การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ:ปริญญาโท
22/07/2559
16/08/2559
25
25
7. 5410620045 นายปรินทร์ โกมลเสนาะ กีฏวิทยา:ปริญญาโท
26/12/2559
21
11/01/2560
15
6
8. 5510620003 นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล กีฏวิทยา:ปริญญาโท
22/12/2559
21
13/01/2560
21
0
9. 5510621003 นางกิตติวรรณ มะโนภักดิ์ พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
27/07/2560
20
11/08/2560
15
5
10. 5510621010 นายวีรพัฒน์ สิงหะโรจน์ พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
21/04/2560
60
27/07/2560
97
-37
11. 5610620005 นางสาววลัยลักษณ์ บุษบงค์ พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
22/12/2559
30
07/04/2560
105
-75
12. 5610620011 นางสาวกุลธิดา ตันสกุล พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
16/12/2559
21
04/04/2560
108
-87
13. 5710621004 นางสาวผกามาศ ทองคำ พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
22/07/2559
60
08/02/2560
200
-140
14. 5810620054 นางสาวกนกวรรณ ชุมอินทร์ พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
25/07/2560
20
01/08/2560
7
13
15. 5510620024 นายธวัชชัย มรกต พืชศาสตร์:ปริญญาโท
17/07/2560
30
16/08/2560
30
0
16. 5610620013 นางสาวชมพูนุท บัวเผื่อน พืชศาสตร์:ปริญญาโท
24/03/2559
21
21/09/2559
181
-160
17. 5610620014 นางสาวชีรวัลย์ สิทธิศักดิ์ พืชศาสตร์:ปริญญาโท
28/12/2559
21
14/02/2560
47
-26
18. 5610620028 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์ สุจิตโต พืชศาสตร์:ปริญญาโท
13/07/2559
21
23/12/2559
163
-142
19. 5710620007 นางสาวเจนจิรา แซ่ตั้น พืชศาสตร์:ปริญญาโท
16/06/2560
21
05/07/2560
19
2
20. 5710620008 นางสาวชาคริยา นิหะ พืชศาสตร์:ปริญญาโท
29/12/2559
21
09/02/2560
41
-20
21. 5710620011 นางสาวปารวีณ์ คงแก้ว พืชศาสตร์:ปริญญาโท
28/12/2559
21
07/02/2560
40
-19
22. 5710620025 นางสาวอภิชญา นุกูลรัตน์ พืชศาสตร์:ปริญญาโท
29/12/2559
21
09/02/2560
41
-20
23. 5810620022 นางสาววรัญญู ขวดหรีม พืชศาสตร์:ปริญญาโท
03/07/2560
21
25/07/2560
22
-1
24. 5810620033 นายธเนศ คอมเพ็ชร พืชศาสตร์:ปริญญาโท
16/03/2560
21
22/05/2560
67
-46
25. 5810620059 นายพงศกร สุธีกาญจโนทัย พืชศาสตร์:ปริญญาโท
07/07/2560
21
25/07/2560
18
3
26. 5210630021 นางสาวสุณีรัตน์ วัฒนาศิลากรณ์ พืชศาสตร์:ปริญญาเอก
25/07/2559
21
15/08/2559
21
0
27. 5310630023 นางสาวอักษร แคล้วคลาด พืชศาสตร์:ปริญญาเอก
25/12/2558
21
11/04/2559
108
-87
28. 5410630001 นางสาวณัฏฐากร วรอัฐสิน พืชศาสตร์:ปริญญาเอก
27/03/2560
21
14/07/2560
109
-88
29. 5410630019 นายวุฒิชัย ศรีช่วย พืชศาสตร์:ปริญญาเอก
21/01/2558
21
02/03/2558
40
-19
30. 5410620046 นางสาวปรารถนา อัตตะมณี โรคพืชวิทยา:ปริญญาโท
29/12/2559
21
13/01/2560
14
7
31. 5610620016 นางสาวชุติมา สว่างภิภพ โรคพืชวิทยา:ปริญญาโท
29/09/2559
21
21/12/2559
83
-62
32. 5610620020 นางสาวเบญจวรรณ เลาหสกุล โรคพืชวิทยา:ปริญญาโท
26/08/2559
21
21/12/2559
117
-96
33. 5610620024 นางสาววศินี อินศฤงคาร โรคพืชวิทยา:ปริญญาโท
12/05/2559
21
11/11/2559
183
-162
34. 5510620027 นางสาวธีราพรรณ ตาหลี วาริชศาสตร์:ปริญญาโท
02/06/2560
45
31/07/2560
59
-14
35. 5510620037 นางสาวสุนิภา จันทร์แก้ว วาริชศาสตร์:ปริญญาโท
04/05/2560
21
29/06/2560
56
-35
36. 5610620015 นางสาวชุติมา คลิ้งขลิบ วาริชศาสตร์:ปริญญาโท
17/07/2560
14
01/08/2560
15
-1
37. 5610620042 นางสาวเนตรรังสี ประนามะ วาริชศาสตร์:ปริญญาโท
16/11/2559
30
15/12/2559
29
1
38. 5410630016 นายนิติกร ผิวผ่อง วาริชศาสตร์:ปริญญาเอก
17/07/2560
21
07/08/2560
21
0
39. 5510620012 นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
11/07/2559
21
08/11/2559
120
-99
40. 5510620023 นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
19/05/2560
45
12/06/2560
24
21
41. 5610620012 นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
19/12/2559
30
06/01/2560
17
13
42. 5710620010 นางสาวธัญญารัตน์ สมสู่ สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
24/03/2560
21
31/05/2560
68
-47
43. 5710620015 นายภูวดล เหมชะรา สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
16/06/2560
21
25/07/2560
39
-18
44. 5810620002 Miss Astiari Tia Legawa สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
21/07/2560
21
27/07/2560
6
15
45. 5810620008 Mr. Sinat Sum สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
04/07/2560
21
27/07/2560
23
-2
จำนวนนักศึกษารวมทั้งหมด 45 คน
จำนวนนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ตามคณะกรรมการกำหนด 18 คน
จำนวนนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ช้ากว่าคณะกรรมการกำหนด 27 คน
จำนวนนักศึกษาที่ไม่มีข้อมูลคำนวณ คน

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th