หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
                 
เลือกระดับ        เลือกคณะ   ปีที่สำเร็จการศึกษา    
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
วันที่สอบ วพ.
คณะกรรมการ กำหนดวัน
วันที่ส่ง วพ.
ระยะเวลาที่ใช้ ในการแก้ไข
ส่วนต่าง ระยะเวลา
1. 6010630011 นายจรัญ ราชนุ้ย การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน:ปริญญาเอก
15/05/2560
21
01/08/2560
78
-57
2. 5810620028 นางสาวภัทรานิษฐ์ คงมาก การจัดการทรัพยากรดิน:ปริญญาโท
30/11/2560
21
21/12/2560
21
0
3. 5810620027 นายเอกพล ทองแก้ว พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
26/07/2560
60
24/10/2560
90
-30
4. 5810620032 นางสาวเสาวณีย์ เล็กบางพง พัฒนาการเกษตร:ปริญญาโท
26/07/2560
60
24/10/2560
90
-30
5. 5810620004 Miss Thi Linh Ho พืชศาสตร์:ปริญญาโท
25/08/2560
21
13/09/2560
19
2
6. 5810620018 นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์ พืชศาสตร์:ปริญญาโท
29/08/2560
21
12/10/2560
44
-23
7. 5810620051 Mr. Tajamul Hussain พืชศาสตร์:ปริญญาโท
13/11/2560
21
29/12/2560
46
-25
8. 5410630018 นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม พืชศาสตร์:ปริญญาเอก
17/11/2560
21
08/12/2560
21
0
9. 5610630013 นายธงชัย ไทรน้อย พืชศาสตร์:ปริญญาเอก
28/02/2560
21
27/03/2560
27
-6
10. 6010620015 นายวัฒนินท์ วิกรานตานนท์ วาริชศาสตร์:ปริญญาโท
14/11/2560
30
06/12/2560
22
8
11. 5710620001 Miss Anneke สัตวศาสตร์:ปริญญาโท
08/03/2560
30
29/06/2560
113
-83
จำนวนนักศึกษารวมทั้งหมด 11 คน
จำนวนนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ตามคณะกรรมการกำหนด 4 คน
จำนวนนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ช้ากว่าคณะกรรมการกำหนด 7 คน
จำนวนนักศึกษาที่ไม่มีข้อมูลคำนวณ คน

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th