หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
เลือกตาม ปี คณะ ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ
  5310530001 นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมในสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้เพื่อเพิ่มการนำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
  อังกฤษ The Development of E-Marketing Intention to Use for Small and Medium sized Enterprises in Three Southern Border Provinces of Thailand Increase E-Market Usage
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
กนกวรรณ กาญจนธานี ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ อนุ เจริญวงศ์ระยับ. 2555. "อิทธิพลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อการยอมรับตลาดอิเล็กทรอนิกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย", วารสารสหวิทยาการ  . 1, 55-62 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5310530004 นายนวิทย์ เอมเอก สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  อังกฤษ Behavioral competencies to the competitiveness of Thai-Malaysia boreder trade entrepreneurs to support the ASEAN Economic Community
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นายนวิทย์ เอมเอก , ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง และอนุวัต สงสม. 2558. "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาหตุของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:การทบทวนวรรณกรรม", วารสารศิลปศาสตร์  . 7, - (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5310530005 นางสาวปาริฉัตร ตู้ดำ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ตัวเเบบเพื่อพัฒนาโอกาสเเละความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย
  อังกฤษ Development model of opportunity and career advancement for woman civil Servant in Thai public organization
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.สุทธิพร บุญมาก ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
ปาริฉัตร ตู้ดำ และ ชาลี ไตรจันทร์. 2556. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐ: การทบทวนวรรณกรรม", วารสารนักบริหาร  . 33, 25-33 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5310530006 นางวลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ปัจจัยเชิงเหตุเเละผลของนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจนำเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ The Antecedents and Consequences of Service Innovation for Tour Business in Southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นางวลัยลักษณ์ รัตนวงศ์. . "การวัดนวัตกรรมการบริการของธุรกิจท่องเที่ยวไทยในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารวิทยาการจัดการ  . 31, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5310530009 นางสาวพัณณินอร ศิริสุวัฒน์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การวิเคราะห์โมเดลผลประกอบการส่งออกในอุตสาหกรรมยางพาราไทย
  อังกฤษ An Analysis of export performance model in Thai rubber industry
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นางสาวพัณณินอร ศิริสุวัฒน์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ. 2556. "กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพาราไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ", วารสารนักบริหาร  . 33, 40-48 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5410530001 นายกิตติศักดิ์ แสงทอง สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย รูปแบบความร่วมมือในการจัดการน้ำท่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน: กรณีศึกษาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ The Collaborative Model for Flood Management between Local Administrative Organizations and Community: A Case Study of Flood Beds in Southern of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นายกิตติศักดิ์ แสงทอง และอิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2557. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการจัดการน้ำท่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", . 7, (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 
  5410530005 นายดนุวัศ สุวรรณวงศ์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย กลยุทธ์เเละรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริการสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้
  อังกฤษ Approprate Strategies and Model for Administeative of Higher Education Institutions in the Three Southern Border Provinces
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ และบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. 2556. "กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: กรอบแนวทางเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรองรับชุมชนอาเซียน", . 13, 58-71 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5445521079 นางสาวหทัยชนก กาญจนวงศ์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย
  อังกฤษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นางสาวหทัยชนก กาญจนวงศ์. 2557. "การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดหนโยบายในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้ตอนบน", วารสารวิทยาการจัดการ  . , (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5510530002 นางกันยปริณ ทองสามสี สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะตามลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
  อังกฤษ A Structural Equation Modeling of Functional Competency of Quality Assurance Officers in Thai Public Higher Education Institutions
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
กันยปริณ ทองสามสี และชาลี ไตรจันทร์. 2556. "กระบวนการกำหนดสมรรถนะเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ", . 5, 47-60 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
 
รวมของคณะวิทยาการจัดการ 9 ผลงาน
       

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th