หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
เลือกตาม ปี คณะ ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ
  5410530004 นายไชยา เกษารัตน์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดำเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ Conflict Management between the State and the People on Marine and Coastal AreasDevelopment Projects in Southernmost Provinces of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สมพร คุณวิชิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.ชาลี ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
ไชยา เกษารัตน์, สมพร คุณวิชิต, อาคม ใจแก้ว. 2557. "ความไม่สมดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะของรัฐกับประชาชน อันเกิดจากการดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน: ข้อมูลเชิงคุณภาพจากโครงการถมดินในทะเลและการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล พื้นที่ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . 7, 33-40 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5410530008 นางสาวปิยะนุช พรประสิทธิ์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย รูปแบบการพัฒนาผู้นำชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดสตูล
  อังกฤษ A model of community leader development in ecotourism management in Satun Province
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
ปิยะนุช พรประสิทธิ์ และ สุธินี ฤกษ์ขำ. 2015. "เครื่องมือการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ", วารสารการจัดการ . 32, 123-144 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5410530009 นายพรนค์พิเชฐ แห่งหน สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ Development Components, indicators development and guidelines to encourage the collaboration between Local Administrative Organization and Learning Institution For Everyone in higher non-formal education management in southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
พรนค์พิเชฐ แห่งหน, อิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2558. "การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของไทย", วารสารปาริชาติ  . 28, 132-152 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
2.
พรนค์พิเชฐ แห่งหน, อิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2559. "การวิเคราะห์องค์ประกอบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการจัดการการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของไทย", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . 9, 19-27 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5410530011 นางสาวศุภมาส รัตนพิพัฒน์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ตัวแบบการจัดการเครือข่ายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในภาคใต้
  อังกฤษ Model of Network Management for Elderly Well-being, Southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นางสาวศุภมาส รัตนพิพัฒน์ และ ผศ.ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร. . "การจัดการเครือข่าย: กลยุทธ์ใหม่สำหรับการจัดบริหารด้านผู้สูงอายุของภาครัฐไทย", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . , (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5410530012 นางสาวสุวิมล บัวทอง สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การใช้ Balanced Scorecard และการเรียนรู้ของโรงพยาบาลในประเทศไทย
  อังกฤษ Linking Task Uncertainty, Employee Participation,Balanced Scorecard usage and Organizatioal Learning in hospitals of Thailnd
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
สุวิมล บัวทอง, ศิริลักษณ์ บางโชคดี. 2558. "การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินภายใต่ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์", วารสารวิชาชีพบัญชี  . 11, 63-79 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5410530013 นายเฉลิมศักดิ์ บุญนำ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ความร่วมมือขององค์กรชุมชนกับภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  อังกฤษ Collaboration Community Organization and Public Sector Sole Problem Conflict the Southern Provinces in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ, อิศรัฏฐ์ รินไธสง, อนุวัต สงสม. . "รูปแบบความร่วมมือกับภาครัฐขององค์การชุมชนในการลดความรุนแรง สถานการณ์ความไม่สวบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น . , (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5510521138 นางสาวธิติมา บุญธรรม สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย แนวทางการพัฒนาการดำเนินการด้านทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการในโรงแรมระดับ3ดาว ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  อังกฤษ Service Quality Improvement Guideline of Human Capital of hotel 3 star hotels in Suratthani Municipality
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นงเยาว์ เมืองดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
ธิติมา บุญธรรม, นงเยาว์ เมืองดี. 2560. "แนวทางการพัฒนาการดำเนินการด้านทุนมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาการจัดการ  . 4, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5510530009 นายรัชชพงษ์ ชัชวาลย์ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย : ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนข้ามประเภทองค์การ
  อังกฤษ Structural Equation Modeling of Innovative work Behavior of Employees in Local Administrative Organizations in the South of Thailand: Testing for Measurement Invariance of the Model across Organization Types
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นายรัชชพงษ์ ชัชวาลย์,คณน ไตรจันทร์ และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2560. "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . 11, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5610521115 นางสาวกรกนก เกิดสังข์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อังกฤษ Sustainable Tourism Development Stratrgy: Bang Bai Mai District, Surat Thani
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ณัฐมน ราชรักษ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
กรกนก เกิดสังข์, ณัฐมน ราชรักษ์. . "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี . 4, 2560 (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5610521124 นางสาวทัศนนันท์ พิทักษ์เสถียร สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทย
  อังกฤษ An Analysis of Competitiveness of Natural Glove Industry of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นงเยาว์ เมืองดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
ทัศนนันท์ พิทักษ์เสถียร, นงเยาว์ เมืองดี. 2560. "ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทย", วารสารวิทยาการจัดการ  . 4, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5610521151 นายสิทธิศักดิ์ นิลกำแหง สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย แรงจูงใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อังกฤษ Motivation of Personal Car Owners in Choosing Gasohol as a Fuel in Suratthani
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นงเยาว์ เมืองดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
Sittisak Ninkamhang, Nongyao Mueangdee. 2560. "แรงจูงใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของผู้ใช้รถยนต์นั้งส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาการจัดการ  . 4, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5610521158 นายอัครเดช ไม้จันทร์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา
  อังกฤษ The factors Affecting Performance Efficiency of the Employees Sector Erection Production Line in Songkhla Province
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นุจรีย์ แซ่จิว ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
อัครเดช ไม้จันทร์, นุจรีย์ แซ่จิว. 2561. "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา", วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี . 5, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5610530006 นายสานิตย์ ศรีชูเกียรติ สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย Practical Desing of Store Attributes for Traditional Retailer in Thailand with Conjoint Analysis
  อังกฤษ Practical Desing of Store Attributes for Traditional Retailer in Thailand with Conjoint Analysis
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และ ธีรศักดิ์ จินดาบถ. 2560. "การแบ่งส่วนตลาดตามความสำคัญเชิงสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้านค้าและราคาสำหรับร้านขายของชำขนาดเล็ก", วารสารปัญญาภิวัฒน์ . 9, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5710521725 นางมารีนี กอรา สาขาวิชา บัญชีมหาบัณฑิต : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ผลกระทบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยง ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
  อังกฤษ The Effects of Accountants Professional and Risk Management on Financial Reporting Quality of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Five Southern Border Provinces
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
มารีนี กอรา, กุลวดี ลิ่มอุสันโน. 2560. "ผลกระทบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . 4, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แต่ต้องแก้ไขเล็กน้อย)
 
 
รวมของคณะวิทยาการจัดการ 15 ผลงาน
       

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th