หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
เลือกตาม ปี คณะ ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ
  5510530007 นายมัซลัน สุหลง สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย
  อังกฤษ Causal Factors Which Influence Islamic Cooperative Performance in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นายมัซลัน สุหลง ,เกษตรชัย และหีม. 2558. "การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการดำเนินงานสหกรณ์อิสลามในประเทศไทยและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์อิสลาม", วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ . 5, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
2.
นายมัซลัน สุหลง ,เกษตรชัย และหีม. 2558. "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการดำเนินงาน", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  . , (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5545521002 นางสาวกนกอร แซ่ลิ้ม สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย แนวทางการสร้างมาตราฐานสปา อย่างมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษา : โรงแรมอนันตรา สิเการีสอร์ท แอนด์ สปา
  อังกฤษ A Development of responsible spa standards : A Case study of Anantara Resort & Spa Sikao,Trang
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
1.
กนกอร แซ่ลิ้ม และ วิชชุตา มาชู. 2558. "ต้นแบบมาตรานสปาบนความรับผิดชอบต่อสังคม: บทสะท้อนจากมุมมองผู้ใช้บริการ", วารสารวิทยาการจัดการ  . 2, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5545521034 นางสาวสุพัตรา คำจันทร์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย รูปแบบการท่องเที่ยว ของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
  อังกฤษ Type of Tourism of Muang Surat Thani : The Perspective of Domestic Tourists
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นางสาวสุพัตรา คำจันทร์ และ นนทิภัค เพียรโรจน์. 2558. "รูปแบบการท่องเที่ยวของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย", . 6, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5545521037 นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
  อังกฤษ Customer Experience Management, Guideline for Developing Image and Performance of Hotel's Business in Phuket Province
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
อมรรัตน์ สุขขะ และ นนทิภัค เพียรโรจน์. 2558. "แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต", . 6, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5545521044 นางละออง รังสิมันตุชาติ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานในโรงแรมสีเขียวที่มีต่อความพึงพอใจในงาน
  อังกฤษ An investigation into the influence of employee's perceptions about and involvement in green hotels'corporate social responibility on job satisfaction
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วิชชุตา มาชู ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
ละออง รังสิมันตุชาติ และ วิชชุตา มาชู. . "ผลกระทบการรับรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมต่อความพึงพอใจในงาน", วารสารวิทยาการจัดการ  . 2, (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 
  5610521024 นายนพฎล สุทธิพงษ์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสถานการณ์กับระดับการใช้ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ของ บาลานซ์สกอร์การ์ด (BSC) และผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  อังกฤษ The Involvement Between the Situation Factors with the Using Level of Indicator in 4 Criterias Based on Balanced Score Card (BSC) Approach and Hospital Health Promotion Performance in Southern Provinces.
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นพฎร สุทธิพงษ์. 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสถานการณ์กับระดับการใช้ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้านของ BSC และผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้", สงขลานครินทร์เวชสาร  . , (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
 
รวมของคณะวิทยาการจัดการ 7 ผลงาน
       

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th