หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
เลือกตาม ปี คณะ ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ
  5310530002 นางสาวกฤษดี พ่วงรอด สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย เเนวทางการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารเเละเครื่องดื่ม
  อังกฤษ Development of Innovativeness among Small anf Medium Enterprises in the Five Southern Border Provinces Thailand : Case Study in Food and Beverage Industry
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
กฤษดี พ่วงรอด, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. 2560. "เงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขิงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนใต้", วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 28, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5310530008 Mr. Thongvanh Sirivanh สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย โมเดลเชิงสาเหตุการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  อังกฤษ A Causal Model of Small and Medium Enterprises Growth in Lao People's Democratic Republic under ASEAN Economic Community
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.เมธา สุธีรโรจน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
Thongvanh Sirivanh, Akom Chaikeaw. 2555. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยปรชาชนลาว", วารสารสหวิทยาการ  . 1, 27-35 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5410520502 นางสาวฐิติกา เสนาจิตต์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การดำเนินงานตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program: MEP): กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
  อังกฤษ An Implementation of the Teaching English Program (Mini English Program: MEP):A Case Study of Primary Education Service Area Office Songkhla Province
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
ฐิติกา เสนาจิตต์, จุฑามณี ตระกูลมุทุตา. 2560. "การดำเนินงานตามโครงการจัดกาเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา", วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี . 11, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5410520514 นางสาวอุทัยวรรณ พิศาลสินธุ์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การอาสาสมัครอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอาสาสมัครสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและกึ่งกาชาดอำเภอ จังหวัดสงขลา
  อังกฤษ Sustainability Volunteering: A Case Study of Provincial Red Cross Chapter and Red Cross District Branches' Volunteers, Songkhla province
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
อุทัยวรรณ พิศาลสินธุ์, จุฑามณี ตระกูลมุทุตา. 2560. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอาสาสมัครอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: อาสาสมัครเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด จังหวัดสงขลา", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . 10, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5410521348 นางสาวศิริขวัญ ศรีทองกุล สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย
  อังกฤษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นงเยาว์ เมืองดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
ศิริขวัญ ศรีทองกุล, นงเยาว์ เมืองดี. 2559. "การวิเคราะห์ความสามารถการส่งออกยางพาราของไทยโดยใช้ทฤษฎีดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎและแบบจำลองเพชร", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . , (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 
  5410530007 นางสาวนิจกานต์ หนูอุไร สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย
  อังกฤษ The paradigm shift toward sustainability tourism marketing strategy for Thai senior tourism
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นิจกานต์ หนูอุไร และเกิดศิริ เจริญวิศาล. 2555. "การตลาดอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่มุ่งสู่ความยั่งยืน", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา . 1, 37-44 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
2.
นิจกานต์ หนูอุไร และเกิดศิริ เจริญวิศาล. 2557. "การตลาดอย่างยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยว", วารสารนักบริหาร  . 34, 3-14 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5510520512 ว่าที่ร้อยตรีหญิงคคนางค์ มาคีรี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย The Causal Model of Civil Defense Volunteers' Public Mind of Town Municipalities in Hat Yai District, Songkhla Province
  อังกฤษ The Causal Model of Civil Defense Volunteers' Public Mind of Town Municipalities in Hat Yai District, Songkhla Province
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
คคนางค์ มาคีรี. 2560. "โมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา", วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 28, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5510530011 นางสาวสรัญณี อุเส็นยาง สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย: การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามบริบทวัฒนธรรมและประเภทขององค์กร
  อังกฤษ Organizational Health for Local Government in Southern Thailand: Structural Eqation Model Development and Testing for Invariance of Cultural Context and Types of Organization
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
Sarannee U-senyang, Kanon Trichandhara. 2560. "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย", วารสารการจัดการ . 6, (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 
2.
สรัญณี อุเส็นยาง. . "สุขภาพองค์การขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเขคพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามบริบทวัฒนธรรม", วารสารการจัดการสมัยใหม่ . , (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5610521150 นางสาวสรวรรณ แพเพชรทอง สาขาวิชา บริหารธุรกิจ : ปริญญาโท
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย
  อังกฤษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นงเยาว์ เมืองดี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
สรวรรณ แพเพชรทอง, นงเยาว์ เมืองดี. . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจคลินิคกายภาพบำบัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . , (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5610530005 นางสาวฤๅชุตา เทพยากุล สาขาวิชา การจัดการ : ปริญญาเอก
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในระบบบริหารคนเก่งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  อังกฤษ The Multi-Level Causal Factors Affecting the Operations in the Talent Management System of the Private Higher Education Institutions
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
ฤๅชุตา เทพยากุล, อิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2559. "ความหมายและองค์ประกอบของการบริหารคนเก่งในองค์กร: การทบทวนวรรณกรรม", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . 9, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
 
รวมของคณะวิทยาการจัดการ 12 ผลงาน
       

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th