:: หน้าแรก :: ข้อมูลวิทยานิพนธ์ :: ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงาน วพ. :: ระยะเวลาแก้ไข วพ. ของ นศ. :: ข่าวการสอบ วพ. :: วพ. ใหม่ ::
รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
เลือกตาม ปี คณะ ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ
  5210520509 นางสาววรรณา หวันมาแซะ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ปัจจัยด้านนโยบาย สมรรถนะองค์การ และภาวะผู้นำ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติในสภาบันอุดมศึกษา
  อังกฤษ The Effect of Policy, Organizational Capability, and Leadership on the Successful Implementation of the Computer Crime Act B.E.2550 in Higher Education Institutions
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นางสาววรรณา หวันมาแซะ. . "ปัจจัยด้านนโยบายสมรรถนะองค์การ เเละภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำพระราชบัญญัติว้าด้วยการกระทำความ", วารสารวิทยาการจัดการ  . 30, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5210530002 นางธีรพร ทองขะโชค สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
  อังกฤษ Corparate Social Responsibility of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นางธีรพร ทองขะโชค เเละ รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว. . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย (The Factors Influencing Corporate Social Responsibility of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand)", วารสารวิทยาการจัดการ  . 30, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
2.
นางธีรพร ทองขะโชค เเละ รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว. 2012. "Coporate Social Responsibility : The Empirical Study of Listed Companies in Stock Exchange of Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE . 3, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5210530003 นายนัทที ขจรกิตติยา สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ตัวเเปรเชิงเหตุเเละผลของเเรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ของไทย
  อังกฤษ Antecedents and Consequences of Public Service Motivation of Municipal employees in the three Southern border Provinces og Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นัทที ขจรกิตติยา , ชาลี ไตรจันทร์ , สงวน ลือเกียรติบัณฑิต , จุฑารัตน์ สถิรปัญญา. . "ตัวแปรเชิงสาเหตุเเละเชิงผลของเเรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ของไทย", วารสารวิทยาการจัดการ  . 29, (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 
  5210530004 นายปกรณ์ ลิ้มโยธิน สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลผลความตั้งใจจะลาออกจองพนักงานโรงเเรมในประเทศไทย
  อังกฤษ Structural Equation Model of Factors Influencing the Hotel Staff in Thailand's Intention to Quit
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน. 2553. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจโรงเเรม", วารสารหาดใหญ่วิชาการ . 8, (ตีพิมพ์แล้ว)
 
2.
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน. 2555. "A Development of Key Performance Indicators fot Hotel Business : Review and Synthesis of the Literature", วารสารนักบริหาร  . 32, (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5210530005 นางปรารถนา หลีกภัย สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจโรงเเรมในภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ Imnovativeness of Hotel Business in Southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
ปรารถนา หลีกภัย เเละเกิดศิริ เจริญวิศาล. 2555. "ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด เเละการมุ่งเน้นการเรียนรู้ต่อความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร", วารสารวิทยาการจัดการ  . 29, 77-90 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5210530007 นายวรพจน์ ปานรอด สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย โมเดลสมการโครงสร้างของสมรรถนะด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้
  อังกฤษ Structural Equation Model of E-Marketing Capabilities : A Case Study of Accomodation Business in Tourism Southern Provinces
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
วรพจน์ ปานรอด , เกิดศิริ เจริญวิศาล. . "รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการตลาดของธุรกิจรีสอร์ทเเบะสปาในภาคใต้", BU ACADEMIC REVIEW  . 11, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5210530010 นายวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานเเห่งชาติทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ Strutural Equation Model of Factors Affecting Thai Tourist Loyally toward Marine National Parks in Southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.พัฒนิจ โกญจนาท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง. 2555. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในถาคการท่องเที่ยว (Factors Influencing Tourist Loyalty in Tourism Sector)", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  . 32, 231-243 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 
  5210530013 นายอนุวัต สงสม สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย แบบจำลองสมการโครงสร้างความภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในภาคใต้
  อังกฤษ Structure Equation Model of Traditional Retail Store Customer Loyalty in Southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.คณน ไตรจันทร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นายอนุวัต สงสม เเละชาลี ไตรจันทร์. 2555. "กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์ความภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั่งเดิม", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  . 18, 35-61 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5210530015 นายอิสระ ทองสามสี สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย วัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
  อังกฤษ Quality Culture of the Workforce in Public Higher Education Institutions : A Mixed Methods Approach
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
อิสระ ทองสามสี เเละอาคม ใจแก้ว. . "การวิจัยเเบบผสมผสานวิธีการ", วารสาร มทร.อีสาน . 5, 114-123 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
2.
อิสระ ทองสามสี. . "ปัจจัยหลักเเห่งความสำเร็จของการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในองค์การ : การสังเคราะห์บทความตั้งเเต่ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา", ศรีปทุมปริทัศน์  . 12, 197-204 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
3.
อิสระ ทองสามสี. . "วัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  . 32, 65-78 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5310522041 นางสาวสมัญญา คงศรีแก้ว สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย นวัตกรรมทางการตลาดเพื่อความได้เปรียบในการเเข่งขันธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจโรงเเรมในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
  อังกฤษ Marketing Innovation for Competitive in Business of Small and Medium Enterprise : A Case Study of the Hotel Business in the South West Coast of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ศศิวิมล สุขบท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 
1.
นางสาวสมัญญา คงศรีแก้ว และรศ.ศศิวิมล สุขบท. 2557. "องค์ประกอบของนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อความได้เปรียบในการเเข่งขันของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจโรงเเรมในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย", วารสารปาริชาติ  . 26, (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)
 
  5310530003 นางกอแก้ว จันทร์กิ่งทอง สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย อิทธิพลของพฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม เเละองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
  อังกฤษ The Influential Behaviors from Individual, Group, and Organization Levels toward Police Stations' Performance to Serve the Public
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
นางกอแก้ว จันทร์กิ่งทอง. 2555. "อิทธิพลของพฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม เเละองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  . 32, 239-250 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
  5310530010 นายยรรยง คชรัตน์ สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ไทย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเเละภาคอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในภาคใต้ของประเทศไทย
  อังกฤษ University and Industrial Sector Collaboration of Knowledge Transfer in Southern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.วนิดา รัตนมณี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 
1.
Yanyong Kodcharat and Akom Chaikeaw. 2555. "University and Industrial Sector Collaboration of Knowledge Transfer : A Review and Synthesis of the Literature in Southern Thailand", วารสารนักบริหาร  . 32, 123-130 (ตีพิมพ์แล้ว)
 
 
รวมของคณะวิทยาการจัดการ 16 ผลงาน
       

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th