การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5820120602 นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : ปริญญาโท วันที่ 27/09/2560 เวลา 13:30-15:30 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5610220034 นางสาวธนภรณ์ ศิริแสง สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 12/09/2560
  การพัฒนาเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอมไซม์สำหรับการตรวจวัดไอโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Development of electrochemical sensor for non- enzymatic hydrogen peroxide
2. 5710220033 นางสาวชลิกา เฉี้ยฉุ้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 21/07/2560
  อิทธิพลของเปลือกไข่ เปลือกกุ้ง และเกล็ดปลา ที่มีผลต่อสมบัติของโฟมแป้ง
Effects of Eggshell Shrimp Shell and Fish Scale on the Properties of Starch Foams
3. 5720220614 ร้อยตำรวจโทพิสิษฐ์ ดำมาก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 14/09/2560
  กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Social Administration Strategies for Community Security in Maelan District, Pattani Province
4. 5411030029 นางสาวเพ็ญศิริ แก้วทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 30/08/2560
  ผลของรูปพรรณสัญฐาน ค่าการนำไฟฟ้า และวิธีการเก็บรักษาต่อความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้ออกไก่สดและเนื้ออกไก่หมัก
Effect of conformation parameters, electrical conductivity and storage methods on water-holding capacity of fresh and marinated chicken breast meats
5. 5620320704 นางสาวรอสเมาะห์ นิสะนิ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 13/09/2560
  วิธีเชิงตัวเลขบางแบบสำหรับการคำนวณความผันผวนแฝง
On some Numerical Methods for Implied Volatility Calculation
6. 5410130001 นายธนวัฒน์ ศรีรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 04/09/2560
  การจำลองและทดสอบระบบถุงหมักก๊าซไบโอไฮโดรเจนขนาดนำร่อง
System Simulation and Testing of a Pilot-Scale Biohydrogen Reactor
7. 5410430002 นางสาวชิดชนก มยูรภักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 25/08/2560
  ผลของการใช้โปรแกรมการฟื้นฟูทางการพยาบาลร่วมกับการฝึกสติต่อภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และความสามารถทำหน้าที่ของร่างกาย ในผู้ป่วยไทยพุทธที่มีกระดูกรยางค์ล่างบาดเจ็บ
The Effects of a Mindfulness-based Nursing Rehabilitation Program on Psychological Distress, Spiritual Well-being and Physical Functioning of Thai Buddhist Patients with Lower Extremity Injury
8. 5720420033 นายอัฮมัด สาเมาะ สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 11/09/2560
  ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือญะวาฮิรอัลบุครีย์ อรรถาธิบายโดยอัลก๊อสฏอลานี ภาคภาษามลายูโดยอะบูบักร อัลอัชอะรีย์
Takhrij Ahadith in the Book of Jawahar al-Bukhari and Syarah al Qastalani in Malay by Abu Bakr al Asharee
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th