การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5520320806 นางสาวดาวียะห์ อาแด สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 24/11/2560 เวลา 09:00-12:00 น.
2. 5610130001 นางสาวชลธิศา เวทโอสถ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาเอก วันที่ 24/11/2560 เวลา 09:00-12:00 น.
3. 5710220133 นายเฉลิมชัย สุวลักษณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท วันที่ 24/11/2560 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5720420103 นายฟาฎีล กือแน สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ 24/11/2560 เวลา 13:30-16:00 น.
5. 5720420124 นายมุฮัมมัดซัลมาน อาจอ่อน สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ 24/11/2560 เวลา 09:00-12:00 น.
6. 5810120053 นายอรรถพล แก้วนวล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาโท วันที่ 24/11/2560 เวลา 14:00-16:00 น.
7. 5840320106 นายดนุสรณ์ ไตรระเบียบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร : ปริญญาโท วันที่ 24/11/2560 เวลา 10:00-12:00 น.
8. 5810520701 นายณัฐวัชร อุตตมะปรากรม สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต : ปริญญาโท วันที่ 23/11/2560 เวลา 14:30-15:30 น.
9. 5820320302 นางสาวรุสซานา หมันหลี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2560 เวลา 13:00-16:00 น.
10. 5410930027 นางสาวอภินาท พรหมทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาเอก วันที่ 21/11/2560 เวลา 13:30-16:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5620320801 นางสาวลียานา บินมะยะโกะ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 09/11/2560
  สมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของยางธรรมชาติ เบลนด์ยางรีเคลมและพอลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber Blended with Reclaimed Rubber and Low Density Polyethylene
2. 5720120259 นางสาวไลลา โต๊ะเด็น สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 06/11/2560
  โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสตูล
Multilevel Causal Model the Desirable Student Behavior for Lower Secondary School Students in Multi-Cultural Society in Satun Province
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th