ระบบข้อมูลวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบบุคลากร :: เข้าสู่ระบบนักศึกษา ::
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
 
เข้าสู่ระบบ (สำหรับบุคลากร)
Username *
Password
||
* ใช้ UserName และ Password ของระบบ MIS-DSS
   
 
 ทดสอบการทำงานของระบบโดย Windows XP มีปัญหาการใช้งานระบบ โทร. 6995 (wimonrat.d@psu.ac.th)