คำชี้แจง

ประกาศ ปิดระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบรับเข้านักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 เพื่อปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

เจ้าหน้าที่ระดับคณะ เจ้าหน้าที่ระดับสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้อง Login เข้าใช้งานระบบก่อนจึงจะมองเห็นเมนูการทำงานต่างๆ
โดยเจ้าหน้าที่ที่ Login เข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่เห็นเมนูตามที่ได้รับแจ้ง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (wimonrat.d@psu.ac.th/supparat.s@psu.ac.th)

ระบบนี้ทดสอบการทำงานบน Google Chrome เป็นหลัก ดังนั้นแนะนำให้ใช้งานระบบผ่าน Google Chromeสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนระบบ

สถานะการสมัคร
--> เพิ่งสมัคร
--> รับสมัครแล้ว
--> ยังไม่สมัคร
--> รอพิจารณา
--> ไม่รับสมัคร
--> ยกเลิกการสมัคร

สถานะการชำระเงิน
--> ยังไม่ชำระเงิน
--> ชำระเงินแล้ว
--> ยกเลิก

คู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับคณะ


บทนำ
ข้อมูลสาขาวิชา
  • การตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาของคณะ
  • การตรวจสอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย
  • การตรวจสอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
  • การตรวจสอบข้อมูลสังกัดของสาขาวิชา
  • การตรวจสอบข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การรับนักศึกษาของคณะ
การรับสมัครนักศึกษาของคณะ
  • การรับสมัคร
  • การกรอกประวัติ
  • การตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร
การพิจารณาใบสมัคร
  • การพิจารณาใบสมัครตลอดปีของผู้สมัครไทย
  • การพิจารณาใบสมัครนักศึกษาต่างชาติ
การกรอกผลและส่งผลการสอบคัดเลือก
  • การกรอกผลการสอบ
  • การส่งผลการสอบ
  • การจัดการข้อมูลผลการสอบที่ถูกยับยั้ง
  • การตรวจสอบสถานะการส่งผลการสอบคัดเลือก
การตรวจสอบหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • ผู้สมัครไทย
  • ผู้สมัครต่างชาติ
ข้อมูลใบสมัคร
  • ใบสมัครผู้สมัครไทย
  • ใบสมัครผู้สมัครต่างชาติ
  • ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร
รายงาน/ค้นหา
  • รายงานเชิงสถิติ
  • รายงานข้อมูลผู้สมัคร
  • รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สิทธิ์ใช้งานระบบ

ติดต่อสอบถาม

ผู้ดูแลข้อมูลหลัก
ศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด โทร. (03) 6988 อีเมล์ : supparat.s@psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ
วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ โทร. (03) 6995 อีเมล์ : wimonrat.d@psu.ac.th
ผู้ดูแลข้อมูลวิทยาเขต
วิทยาเขตหาดใหญ่
ศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด โทร. (03) 6988 อีเมล์ : supparat.s@psu.ac.th
วิทยาเขตปัตตานี
นริศรา สาแล โทร. (04) 1367 อีเมล์ : narissara.sa@psu.ac.th
วิทยาเขตภูเก็ต
ปพิชญา นาคะพิทยาภรณ์ โทร. (07) 6050 อีเมล์ : paphichaya.n@phuket.psu.ac.th
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สุรางคนา ชาญณรงค์ โทร. (06) 8855 อีเมล์ : surangkana.ch@psu.ac.th

ข้อเสนอแนะ แจ้งปรับปรุง แจ้งปัญหา