คำอธิบายรายวิชา  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

วิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ
465-501 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration Theory)
3(3-0-9)
วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีที่ประจักษ์และทฤษฎีปทัสถาน สาระของนโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์การและวิทยา-การที่อยู่ในขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์
465-502 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Data Analysis for Public Administration)
3(3-0-9)
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติและการวิจัยตัวแปร และระดับการวัดข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสร้างฐานข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยจัดระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
465-503 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
3(3-0-9)
ทฤษฎี แนวความคิดและวิธีการต่างๆ ในการที่จะนำความรู้เรื่ององค์การไปใช้กับสภาพความเป็นจริง โดยผนวกสาระสำคัญของทฤษฎีองค์การเข้ากับกระบวนการบริหาร วิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการจัดองค์การและการจัดระบบงาน
465-504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resources Administration)
3(3-0-9)
ประวัติความเป็นมาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้าราชการกับนักการเมือง และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก เป็นต้น โดยจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของกระบวนการแต่ละขั้นตอนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยแวด-ล้อมและวิสัยทัศน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย
465-505 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public Policy and Planning)
3(3-0-9)
แนวความคิดพื้นฐาน วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสำคัญและพลวัติของแหล่งอำนาจต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนทั้งภายในและภายนอกองค์การ
465-506 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration Research Methodology)
3(3-0-9)
การพัฒนาทักษะในการวิจัยทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย เทคนิคการวิจัย การใช้สถิติ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์กับงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย
465-507 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
(Finance and Budget Administration)
3(3-0-9)
ทฤษฎีแนวคิดทางการบริหารงานคลังและงบ-ประมาณ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระบบการคลังและการงบ-ประมาณของรัฐ รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะและผลกระทบการใช้นโยบายการเงินการคลังกับปัญหาเศรษฐกิจ การจัดสรรขนาดและการ ต่อรองในการจัดทำงบประมาณการคลังท้องถิ่น ปัญหาการคลังของไทย
465-508 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
(Project Analysis and Management)
3(3-0-9)
แนวคิด และประโยชน์ของการทำงานในรูปของโครงการ การเขียนโครงการ การวิเคราะห์โครงการในเชิงของการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ การจัดองค์การของโครงการ การจัดบุคลากร การประสานงาน การควบคุมติดตามโครงการ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารและควบคุมโครงการ
465-509 ระบบบริหารราชการและการเมืองไทย
(Thai Administrative System and Politics)
3(3-0-9)
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารราชการ และระบบการเมืองไทยในแง่ของโครงสร้างของระบบบริหาร การแบ่งส่วนราชการ ระบทางราชการ กฎหมายปกครอง กระบวนการทางการเมือง การได้มาซึ่งอำนาจทางการตัดสินใจ ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร การวางนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อระบบราชการ การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
465-510 ระบบการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน
(Politics and Government of ASEAN Countries)
3(3-0-9)
วิเคราะห์ระบบการเมือง การปกครองของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยศึกษารูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ลักษณะผู้นำทางการเมือง และอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง เช่น ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การปกครองตนเอง ลักษณะพหุสังคม วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและอุอมการณ์ ระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาทั้งในลักษณะของแต่ละประเทศ และศึกษาในเชิงเปรียบเทียบั้งในอดีตและปัจจุบัน
465-511 การพัฒนาเมืองและชนบท
(Urban and Rural Development)
3(3-0-9)
ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของการพัฒนาชนบท ทฤษฎีแนวความคิด หลักการพัฒนาและหลักการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชนบททั้งด้านนโยบาย องค์กรพัฒนา ภาวะผู้นำ การรวมกลุ่ม การประสานงาน การประเมินผล การพัฒนาและอื่นๆ เปรียบเทียบการพัฒนาชนบทในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และกำหนดวิธีหรือแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาชนบทไทย
465-512 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
รายวิชาบังคับก่อน : 465-503
3(3-0-9)
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทั้งในรูปปัจเจกบุคคลและกลุ่ม ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริการหารรวมกลุ่ม การจูงใจ การวินิจฉัยสั่งการ ภาวะผู้นำ การติดต่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหาร โครงสร้างการบังคับบัญชาและลักษณะการใช้อำนาจต่างๆ ในองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทั้งนี้โดยใช้หลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์มาช่วยในการศึกษา

 

 

| 1 | 2 |

กลับไปเลือกสาขาวิชา

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828