Search WWW
Search Graduate School, PSU

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา "รอบเพิ่มเติมพิเศษ "

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ+ภาคสมทบ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 เม.ย. 58
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ปริญญาโท) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 58
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (ปริญญาโท) สมัครได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย. 58
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี (ปริญญาโท) สมัครได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย. 58
คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 58
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2558 (แบบตลอดปี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ รับสม้ครทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3 - ใบสมัครของนักศึกษา :: ใบสมัครของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครสอบ CU-TEP
ประกาศ เรื่อง การประเมินการเรียนการสอนรายวิขา 890-901 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับสมัครตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2558 31 มี.ค. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2558 31 มี.ค. 58
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th