Search WWW
Search Graduate School, PSU

ประกาศ ทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - สัญญารับทุน
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2557 - ข้อตกลงในการรับทุนและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยฯในต่างประเทศของ น.ศ. ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศ การสมัครขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 - ใบสมัคร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคพิเศษ)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2557 - บันทึกข้อตกลง
ประกาศ ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ส.ค. 57 - ใบสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กันภัยมหิดลเกมส์) ระหวางวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู-การสอนทั่วไป (ภาคปกติ)คณะศึกษาศาสตร์ (ป.บัณฑิต) 1/2557
ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศ เรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 - แบบฟอร์ม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาชีพครู-การสอนทั่วไป (ระดับ ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2557
การเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ป.โท และ ป.เอก) เพื่อรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม
ประกาศ รับสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของ นศ.ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 - ใบสมัคร
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2557 19 มิ.ย. 57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 6 มิ.ย. 57
ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557 18 มิ.ย. 57
 
  ** ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 **
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 19107 อาคารเรียนรวม 19 คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง วท.1 คณะวิทยาศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชาวไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 8 ส.ค. 57
ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ประกาศ การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 15 ก.ค.57
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับสมัครตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2557 30 ก.ค. 57
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 1 ก.ค. 57
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th