Search WWW
Search Graduate School, PSU

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 57 ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง การรับสมัคร CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 - ใบสมัคร
ประกาศ เรื่อง นโยบายในการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต
ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 - ใบสมัคร
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรายวิชา 890-901 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ตารางเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1/2557 และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยฯในต่างประเทศของ น.ศ. ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศ ทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - สัญญารับทุน
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2557 - ข้อตกลงในการรับทุนและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยฯในต่างประเทศของ น.ศ. ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กันภัยมหิดลเกมส์) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับสมัครตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2557 22 ส.ค. 57
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th