Search WWW
Search Graduate School, PSU

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติมพิเศษ ดังนี้
- ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคสมทบ (17 มิ.ย. -15 ก.ค. 58)
- ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคสมทบ (17 มิ.ย. -15 ก.ค. 58)
- ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ (15 มิ.ย. - 20 ก.ค. 58)
- ระดับปริญญาโท สาขาจึนศึกษา (บัดนี้ - 3 ก.ค. 58)
- ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม (บัดนี้ -15 ก.ค. 58)
- ระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา (วันนี้ - 16 ก.ค. 58)
เอกสารบรรยาย "การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์" โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ในการจัดโครงการ “การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ใบสมัคร
ประกาศ การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาเขตปัตตานี) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 3 ก.ค. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 และรอบเพิ่มเติมพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 29 มิ.ย. 58
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 2 ก.ค. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 27 มิ.ย. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 2 ก.ค. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับสมัครตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2558 3 ก.ค. 58
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th