Search WWW
Search Graduate School, PSU

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชาวไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ การรับสมัครบุคคลที่มีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยมเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT Entrepreneurship and Community Development Forum 2014 (25-27 May 2014)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรายวิชา 890-901ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกของทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557
ทุน Education Hub (เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 60 ปี (14 มิ.ย. 57)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม
กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคสมทบ) คณะศิลปศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 57
ประกาศ รับสมัครรับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 21 ก.พ. 57

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557 24 มี.ค. 57
 
  ** ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 **
ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู-กลุ่มการสอนอิสลาม คณะศึกษาศาสตร์ (ป.บัณฑิต) ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

ประกาศ การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับสมัครตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2557 23 เม.ย. 57
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 23 เม.ย. 57
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th