Search WWW
Search Graduate School, PSU

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกของทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557
ทุน Education Hub (เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2)
List of preliminary eligible applicants for the 2014 scholarship awards of Master and Ph.D. studies Thailand's Education Hub for Southern Region of ASEAN Countries (TEH-AC)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยฯในต่างประเทศของ น.ศ. ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้ารับ "รางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย ประจำปี 2557 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์" (ภายใน 30 พ.ค. 57)
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 60 ปี (14 มิ.ย. 57)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏุสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 ณ ม.ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ( 20-21 พ.ย. 57)
ปิดรับสมัคร CU-TEP เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับแล้ว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยฯในต่างประเทศของ น.ศ. ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคสมทบ) คณะศิลปศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 57
ประกาศ รับสมัครรับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 21 ก.พ. 57

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557 24 มี.ค. 57
 
  ** ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 **
ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู-กลุ่มการสอนอิสลาม คณะศึกษาศาสตร์ (ป.บัณฑิต) ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

ประกาศ การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับสมัครตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2557 8 เม.ย. 57
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 11 เม.ย. 57
 
- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา - คู่มือบัณฑิตศึกษา - คู่มือสมัครเข้าศึกษา
- คู่มือการจัดทำหลักสูตร - อาจารย์ประจำหลักสูตร - ปฏิทินการศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรอบมาตรฐานหลักสูตร - การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ - หอเกียรติคุณ - การรับสมัครแบบตลอดปี
- แบบฟอร์มต่างๆ - หน้าที่และบทบาท - แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อเรา
       

All Rights Reserved, Copyright © 2013, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center)
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th